Planlegger sammenslåingen av elektronisk pasientjournal

Prosjekt Regional EPJ utreder nå to ulike alternativer for hvordan vi kan gå fram når vi skal samle ni ulike helseforetak i en felles regional pasientjournal i Helse Sør-Øst.

​På programstyremøtet 20. oktober la prosjektet fram tre ulike alternativer til hvordan konsolideringen av pasientjournalen kan gjennomføres. Konsolidering betyr sammenslåing av pasientjournalene i alle helseforetakene slik at vi får en felles regional journal. Programstyret ba prosjektet om å jobbe videre med to av alternativene.

 

Forutsetninger

Prosjektleder for Regional EPJ, Jacob Holter Grundt, sier det er flere viktige forhold som har betydning for konsolideringen.

– Det er ønskelig at full konsolidering gjennomføres så raskt som mulig, og det legges vekt på nytteverdien av at helseforetak som samhandler mye i pasientbehandling, inkludert Oslo universitetssykehus, samles så tidlig som mulig. Vi må imidlertid ta hensyn til at Helse Sør-Øst har fastsatt en rekke krav som må oppfylles knyttet til konsolidering, relatert til pasient- og informasjonssikkerhet og til tekniske og funksjonelle løsninger, sier Grundt.

– Videre vil konsolidering være avhengig av andre prosesser og prosjekter i Helse Sør-Øst, slik som for eksempel ny regional infrastrukturplattform, avklaring av hjelpenummerproblematikk og standardisering av laboratoriekodeverk i regionen. Vi må også se konsolideringsløpet i sammenheng med implementering av nye versjoner av DIPS, der innfrielse av viktige krav og innføring av ny funksjonalitet kommer trinnvis. Dette er tett knyttet til overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena, sier han.

 

Går videre med to alternativer

Programstyret fikk presentert og vurderte tre alternativer for EPJ konsolidering, med ulike utfordringer knyttet til sentrale forutsetninger som sikkerhet, tid for nytteverdi (samhandling, funksjonalitet), risiko og kostnader. Alle alternativene viste konsolidering i tre puljer, men med ulik rekkefølge av helseforetak og ulike tidspunkter for ferdigstilling.

Programstyret ba prosjektet om å fortsette en grundigere utredning av to alternativer.

Det ene alternativet innebærer at man planlegger å starte konsolidering først når alle fastsatte krav er innfridd. Det andre alternativet innebærer tidligere oppstart, med gradvis og raskest mulig innfrielse av gjenstående krav underveis i konsolideringen.

– Nå jobber Regional EPJ videre med en nødvendig og grundig kartlegging av de sentrale forutsetningene slik at vi kan vurdere konsekvenser for de to alternativene best mulig. Samtidig skal vi arbeide med nødvendige styringsdokumenter og faseplaner for konsolideringsløpet, sier Jacob Holter Grundt.

Publisert 28.10.2016 10:00 | Endret 26.04.2017 14:02

 Handler om

 Relaterte enheter