Regional IKT-prosjektportefølje

 

Helse Sør-Østs IKT-prosjekter skal bidra til å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi i regionen. Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom alle som er involvert i pasientbehandlingen.


De regionale IKT-prosjektene er organisert i fem delporteføljer:

  • Kliniske løsninger
   Kliniske løsninger omfatter en rekke ulike prosjekter som jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i regionen.
  • IKT for forskning
   Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i regionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at de i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.
 • Virksomhetsstyring
  Virksomhetsstyring består av prosjekter som skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
 • Øvrige prosjekter
  En rekke prosjekter er samlet  i delporteføljen øvrige prosjekter, blant annet entydig strekkoding (GS1), interaktiv henvinsing og rekvirering (IHR) og modernisert folkeregister.

 • Konseptutredninger
  Det pågår flere konseptutredninger i Helse Sør-Øst, blant annet innen digital hjemmeoppfølging, digitale løsninger for utdanning og kompetanse og regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr.

Les mer om de pågående regionale IKT-prosjektene på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 27.09.2022 13:53