radiologi_banner_juli2019.jpg

Prosjektet skal anskaffe regional løsning for multimediearkiv, samhandling, radiologi og doseovervåking.

Det er i Helse Sør-Øst et stort behov for å få på plass bedre radiologiløsninger ved flere helseforetak i regionen. Alle helseforetak i regionen har etablert felles radiologiløsning på tvers av sine lokalisasjoner/sykehus, bortsett fra Oslo universitetssykehus (OUS) som har to ulike løsninger. Felles løsning vil blant annet bidra til å sikre at komplett og oppdatert informasjon om pasientens helsetilstand og historikk er tilgjengelig.

Med bakgrunn i behovene for en løsning for håndtering av medieobjekter (som for eksempel bilder, video, lydfiler og EKG-filer), har styret i Helse Sør-Øst godkjent oppstart av anskaffelse av regionalt digitalt multimediearkiv, og at det legges opp til en samordnet anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv. En multimediearkivløsning vil gjøre det enklere for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedieobjekter på en sikker måte.

Det er også behov for en løsning som understøtter samhandling i form av enklere og raskere kommunikasjon mellom sluttbrukere, enklere samhandling gjennom deling av data og felles dokumentasjon for hele regionen. Dette gjelder både for deling av radiologisk informasjon og for andre medieobjekter lagret i multimediearkivet på tvers av helseforetak. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) innfører fra 01.01.20 krav om rapportering av stråledose på individnivå. For å ivareta dette kravet, vil alle helseforetakene i Helse Sør-Øst ha behov for en systemløsning for å kunne rapportere disse dataene. I revidert mandat versjon 2.0 datert 02.12.18, ble derfor anskaffelse av løsning for doseovervåking på individnivå, inkludert i prosjektets omfang.

Med bakgrunn i disse behovene skal det anskaffes regional løsning for multimediearkiv, samhandling, radiologi og doseovervåking. Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å gjennomføre anskaffelsesprosessen.

I mandat og styrevedtak blir det lagt stor vekt på behovet for en god forankring i og involvering av foretaksgruppen. Prosjektet arbeider derfor kontinuerlig med å sikre dette ved å inkludere ressurser fra flere helseforetak i prosjektet, samt å benytte allerede eksisterende forum og regionale nettverk.

Prosjektet avsluttes når fremforhandlet avtale med leverandør er ferdigstilt og overlevert Helse Sør-Øst RHF for signering, planlagt til høsten 2020. Implementering av løsningene som anskaffes er ikke en del av omfanget i anskaffelsen, men utarbeidelse av overordnede planer vil pågå i anskaffelsesprosjektet i samarbeid med valgt leverandør.  

Les nyhetsartikkel: Finner alternative veier for dialog med leverandørene 

Publisert 12.08.2019 13:00 | Endret 15.04.2020 14:22