Prosjektet Digital patologi skal innføre en felles løsning for digital patologi. Dette skal øke pasientsikkerheten og kvaliteten på kreftdiagnostikk.

Patologidiagnostikk er i stor grad basert på mønstergjenkjenning. Tradisjonelt gjøres dette ved gransking av objektglass i mikroskop. Ved digital patologi digitaliseres objektglass med vevssnitt og celler ved at disse kjøres igjennom en spesialskanner. Dette medfører at granskning gjennomføres uavhengig av tilgang til fysiske snitt. Dette åpner opp for større grad av samhandling mellom fagmiljøene i hele helseregionen, både i form av fornyede vurderinger og tverrfaglige møter. I et lengre tidsperspektiv ser vi at det er store muligheter for at deler av granskningen kan automatiseres ved hjelp av avansert mønstergjenkjenning. Hittil har teknologien for digital patologi ikke vært god nok, men nå er det utviklet skannere, programvare og lagringsteknologi som gir god funksjonalitet.

Gevinstene ved en digital patologiløsning er mange. Løsningen vil gi raskere svar og riktigere ressursbruk, sikrere oppfølging og behandling av den enkelte pasient, samtidig som tilgang til elektroniske verktøy også kan gi gevinster for utdanning og forskning. Digitaliserte bilder vil kunne være tilgjengelige for alle som arbeider med en prøve fra en gitt pasient – uavhengig av hvor patologen befinner seg. Dette gjør at for eksempel prøver fra pasienter med sjeldne sykdommer vil kunne utredes i samarbeid mellom flere fagmiljøer på en effektiv måte.

Digital patologi er nært knyttet til prosjektet Regional Lab. Forutsetningen for å ta i bruk Digital patologi er at avdelingen også har tatt i bruk LVMS for patologi. Dette er avgjørende for å få etablert en helhetlig arbeidsflyt på laboratoriet.

 Kontakt

Har du spørsmål? Inger-Nina-Farstad-portrett-lite.jpg

Ta kontakt med prosjektleder
Inger Nina Farstad

Publisert 24.04.2017 15:00 | Endret 03.01.2019 12:36