Prosjektet HF-HF kommunikasjon understøtter målet om et helhetlig pasientforløp på tvers av helseforetak – et sentralt mål for program Regional klinisk løsning. Området var også en av de seks prioriterte samhandlingskjedene i nasjonalt meldingsløft fra 2008, og er senere fulgt opp gjennom foretaksprotokoller med RHF i 2012 og 2013, samt ekstra bevilgning over revidert Nasjonalbudsjett i 2013 og Statsbudsjettet for 2014.

Med elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak menes utveksling av digital klinisk henvisning og tilknyttet dialogmelding, rekvirering/henvisning innenfor laboratoriefag og radiologi, epikrise, laboratoriesvar og radiologisvar.

I 2017 og 2018 har prosjektet innført løsninger for mottak av elektroniske epikriser og laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus ved øvrige helseforetak i regionen. Den største gevinsten med dette er selve avviklingen av papirutskriften, både på avsender- og mottakersiden, samtidig som det gir kortere svartid og sikrere formidling av informasjon mellom helseforetakene. I tillegg bidrar prosjektet til at helseforetakene imøtekommer krav i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten om både sending og mottak av aktuelle meldingstyper.
 

Hva skjer når?

Løsning for utveksling av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken helseforetak ble pilotert i 2016 og deretter videreført i produksjon. Tilsvarende løsning er nå innført ved øvrige helseforetak i regionen.
Løsning for utveksling av elektroniske epikriser fra Oslo universitetssykehus til Sørlandet sykehus ble pilotert i 2016 og deretter videreført i produksjon. Tilsvarende løsning er nå innført ved øvrige helseforetak i regionen. Det er også innført en løsning hvor epikriser sendes elektronisk fra Vestre Viken til Oslo universitetssykehus.

Pilotering av revidert henvisningsmelding v2.0 fra Vestre Viken til Oslo universitetssykehus i 2016 viste at videre utvikling både av selve meldingsstandarden og tilhørende funksjonalitet i DIPS var nødvendig før elektronisk henvisning mellom helseforetak kan tas i bruk i stor skala. Videre aktivitet på dette området håndteres av prosjekt Regional EPJ.

I påvente av denne løsningen blir bruk av epikrisemelding også til forsendelse av henvisning innført ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst i løpet av 2019.

 Tryggere, enklere, raskere

​Prosjekt HF-HF kommunikasjon skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • Sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene
  • Enklere å sammenligne laboratoriesvar fra forskjellige sykehus

Enklere fordi:

  • Avvikling av papir gir forenklede arbeidsprosesser

Raskere fordi:

  • Kortere svartid på informasjon mellom sykehusene

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Mona Syversen.

Publisert 21.04.2017 14:00 | Endret 09.01.2019 15:55