Prosjektet HF-HF kommunikasjon er avsluttet etter å ha understøttet målet om et helhetlig pasientforløp på tvers av helseforetak – et sentralt mål for program Regional klinisk løsning. Området var også en av de seks prioriterte samhandlingskjedene i nasjonalt meldingsløft fra 2008, og er senere fulgt opp gjennom foretaksprotokoller med RHF i 2012 og 2013, samt ekstra bevilgning over revidert Nasjonalbudsjett i 2013 og Statsbudsjettet for 2014.

Med elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak menes utveksling av digital klinisk henvisning og tilknyttet dialogmelding, rekvirering/henvisning innenfor laboratoriefag og radiologi, epikrise, laboratoriesvar og radiologisvar.
Den største gevinsten med dette er selve avviklingen av papirutskriften, både på avsender- og mottakersiden, samtidig som det gir kortere svartid og sikrere formidling av informasjon mellom helseforetakene. I tillegg bidro prosjektet til at helseforetakene imøtekommer krav i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten om både sending og mottak av aktuelle meldingstyper.

Prosjektet HF-HF kommunikasjon omfattet de tre delprosjektene laboratoriesvar, epikriser og henvisninger. RKL-prosjektet elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak gjennomførte pilotering av henvisning, epikrise og laboratoriesvar mellom helseforetak i perioden fra 2014 til 2016.  Videre utbredelse av de piloterte løsningene for epikrise og laboratoriesvar, samt løsning for henvisning utvekslet som epikrisemelding, ble deretter gjennomført i regi av nytt RKL-prosjekt HF-HF kommunikasjon.

Prosjektets fase 1, som omfattet utbredelse av løsning for mottak av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus ved alle helseforetak ble gjennomført i løpet av 2017 og 2018.  Fase 2 ble gjennomført i den samme tidsperioden, hvor løsning for mottak av eksterne elektroniske epikriser ble innført ved alle helseforetak. Sluttrapportene for delprosjektene epikriser og laboratoriesvar ble levert i april 2019.

Fra september 2017 til desember 2018 gikk prosjektets fase 3, som var pilotering av løsning for utveksling av henvisning som epikrisemelding mellom to helseforetak. I 2019 ble fase 4 gjennomført og dette var utbredelse av løsning for utveksling av henvisning som epikrisemelding mellom to helseforetak. Løsning for henvisning utvekslet som epikrisemelding innad i spesialisthelsetjenesten er nå tatt i bruk ved fem helseforetak og planlegges tatt i bruk ved de resterende fire i løpet av første halvår 2020.

Programstyret i Regional klinisk løsning vedtok 30. januar 2020 at prosjektet avsluttes. Forvaltning overtar nå videre oppfølging av løsningene som prosjektet har innført.

 Tryggere, enklere, raskere

​Prosjekt HF-HF kommunikasjon skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • Sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene
  • Enklere å sammenligne laboratoriesvar fra forskjellige sykehus

Enklere fordi:

  • Avvikling av papir gir forenklede arbeidsprosesser

Raskere fordi:

  • Kortere svartid på informasjon mellom sykehusene

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Mona Syversen.

Publisert 21.04.2017 14:00 | Endret 11.02.2020 15:25