Helselogistikk-banner.jpg

Prosjektet Helselogistikk skal forbedre logistikken i sykehusene slik at det blir mer tid til å behandle pasienter. Vi ønsker å fjerne unødvendig venting for pasienter. Vi ønsker å fjerne unødvendig venting for personell.

Helselogistikk_illustrasjon-1.jpg

Helselogistikk handler om å legge til rette for en effektiv håndtering av pasienten, slik at både pasienten og personell på sykehusene slipper unødvendig venting. Dette gjøres blant annet ved å forbedre utvalgte arbeidsprosesser og å ta i bruk teknologi som understøtter dem på en god måte. Prosjektet skal kjøpe IKT-løsninger som skal støtte prosessforbedringen i tre delområder:

Innsjekk og oppgjør

Pasienten skal kunne sjekke inn og betale selv, primært på sin egen mobiltelefon. Dette gjør pasienten mer selvhjulpen.

2_fra å få hjelp til å klare seg selv_hvit bakgrunn.png

Oversikt over pasienter og ressurser

Tilgangen på informasjon skal bli bedre, både for helsepersonell og ledere, slik at drift av sengepost og poliklinikk kan gjøres på en enklere måte enn i dag. Det skal også bli lettere å bestille servicefunksjoner som vask av rom og kliniske funksjoner som blodprøvetaking.

3_fra spredt til samlet info_hvit bakgrunn.png

Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Varsler og meldinger skal komme frem til riktig person umiddelbart. For eksempel når en pasient utløser pasientsignalet så skal riktig sykepleier få beskjed. Det skal bli enklere å kunne sende meldinger til kollegaer på sykehuset. Enten til roller slik som bakvakt - eller til navngitte personer. Dette er et steg på veien mot et stille sykehus - der varsler og alarmer styres til de som trenger dem.

4_fra å lete etter info til å få den_hvit bakgrunn.png

Bakgrunn

I Helse Sør-Øst er det et stort engasjement for løsninger innen området helselogistikk: Alle helseforetakene i regionen ønsker seg løsninger på området, men hva de ønsker seg varierer noe. I regionen er det bare Sykehuset Østfold som i dag har betydelig grad av IKT-støtte for helselogistikk, og der har endrede arbeidsprosesser og god bruk av teknologi fjernet flere hindre for effektiv pasienthåndtering.

Plan for arbeidet

Prosjektets mål er å anskaffe løsninger som kan gjøre helseforetakene i bedre stand til å jobbe med prosessforbedringer. Etter planen skal rammeavtale med leverandør(er) inngås før jul 2020.

Helseforetakene skal selv gjennomføre prosjekter som forbedrer prosesser og organiserer deler av sykehuset på bedre måter. Tilhørende IKT-støtte kan innføres stegvis og modulbasert på bestillinger fra helseforetakene.

Arbeidet er i tråd med satsingsområde fire i Regional utviklingsplan «Mer tid til pasientrettet arbeid».

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Helselogistikk skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:
• Behandlere får tilgang til nødvendig og relevant informasjon i sanntid
• Sikrere og mer presis kommunikasjon og samhandling gir bedre oppfølging av pasient
• Raskere servicebestilling og -utførelse gir mer tid til pasientrettet arbeid og dermed høyere pasientsikkerhet

Enklere fordi:
• Pasientene slipper unødvendig venting
• Informasjon registreres umiddelbart og blir tilgjengelig for personell som trenger den
• Det blir færre dobbeltregistreringer
• Det blir enklere å bestille service som renhold og portør på sykehuset
• Helsepersonell kan gjøre enkle registreringer der de er - fra mobiltelefon
• Helsepersonell kan gjøre enkle oppslag der de er – fra mobiltelefon

Raskere fordi:
• Lett tilgang til nødvendig informasjon gir grunnlag for raskere beslutninger om  behandling
• Mindre leting etter informasjon gir færre unødvendige avbrudd
• Mer effektiv samhandling gjør at pasienter raskt kan flyttes mellom avdelinger, og reduserer tid brukt på å gjøre rommet klart til en ny pasient 

 Kontakt

Eldrid_Schei-2.jpgSpørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder

 Eldrid Schei.

Publisert 15.04.2020 13:00 | Endret 19.10.2020 10:33