Oversikt over status for innføring av viktige regionale IKT-løsninger

 

1.      Regional løsning for medikamentell kreftbehandling

Den regionale løsningen for medikamentell kreftbehandling legger til rette for desentralisering av kreftbehandling og likeverdige helsetjenester i regionen.

CMS er innført som regional løsning for medikamentell kreftbehandling ved Sykehusapotekene, Oslo universitetssykehus (Ullevål og Rikshospitalet), Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken. Løsningen medfører lukket legemiddelsløyfe innen medikamentell kreftbehandling og det er konfigurert opp et standardisert kurbibliotek med over 400 kurer. Dette skal økes til over 1000 før oppstart på Radiumhospitalet i november 2018. Det produseres per august ca. 4000 kurer per måned i Sykehusapotekene med støtte av løsningen. Det er etablert automatisert tilgangsstyring og integrasjon med DIPS for journalføring.

Innføringen er i tråd med planen og løsningen fungerer godt. I løpet av 2019 skal løsningen innføres ved Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.

Les mer om arbeidet her:

http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Medikamentell-kreftbehandling.aspx

 

2.      Standardisert elektronisk pasientjournal

Alle helseforetak i regionen benytter DIPS som eneste pasientjournal både innenfor psykisk helsevern, somatikk og rusomsorgen. Det er innført standardisert, regional konfigurasjon og journalstruktur, samt automatisert tilgangsstyring. Over 80 prosent av alle tilganger tildeles nå automatisk og de avsluttes når helsepersonell endrer arbeidsforhold eller slutter. Siste helseforetak som tar i bruk regional standard og automatisert tilgangsstyring er Sykehuset Østfold i november 2018.

I august 2018 besluttet Helse Sør-Øst RHF neste etappe, som gir behandler på sykehuset mulighet til å søke opp og lese pasientens journaldokumenter i alle regionens helseforetak. Dette gjøres gjennom prosjektet Regional EPJ Journalinnsyn, der klinikerne får innsyn i alle de ni installasjonene av DIPS i regionen via det standardiserte grensesnittet IHE XDS.

Les mer her: Viktig skritt i retning en innbygger en journal

 

3.      Regional kurve- og medikasjonsløsning

Metavision er innført som regional kurve- og medikasjonsløsning ved tre helseforetak, Oslo universitetssykehus (1913 senger), Akershus universitetssykehus (950 senger) og Sykehuset Østfold (630 senger).

Løsningen er konfigurert i tråd med regional standard og holdes til enhver tid oppdatert til samme versjon. Løsningen er en gjennomgående kurve som benyttes innenfor anestesi, intensiv, operasjon og sengepost. Den høster data fra en rekke medisinsk teknisk utstyr. Det er vedtatt videre innføring ved de resterende seks helseforetakene.

Sykehuset Telemark startet 20. november 2018 og deretter gjenstår Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Sunnaas, Vestre Viken og Sykehuset Innlandet. Innføringen fullføres i 2021. Gjennomføringen er i tråd med planen.

Les også: Elektronisk kurveløsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst

 

4.      Regional fødejournal

Partus er innført som regional fødejournal. Oslo universitetssykehus innførte Partus som siste helseforetak i 2014. Løsningen er konfigurert i henhold til regional standard og holdes oppdatert til samme versjon.

Det er etablert flere integrasjoner med DIPS, både på pasientdemografi og journalnotat, men ikke med kurve- og medikasjonsløsningen. Når prosjektet for regionalt journalinnsyn er gjennomført vil også disse dokumentene kunne deles via DIPS.

 

5.      Automatisk tildeling av fødselsnummer – trinn 2

I løpet av 2018-19 vil alle helseforetakene i Helse Sør-Øst innføre en løsning som gjør at fødselsnummeret automatisk kommer inn i pasientjournalen og andre kliniske systemer på sykehuset, f.eks. laboratorie-, radiologi-  og fødesystem. Dette sikrer tidlig en unik og sikker identifikasjon av barnet. Løsningen legger også til rette for sikker og rask kommunikasjon mellom sykehus, helsestasjon og fastlege, samt bredere muligheter for forskning.

Oslo universitetssykehus innførte løsningen 15. november og Sykehuset i Vestfold tar løsningen i bruk 11. desember. Deretter følger de øvrige foretakene i regionen i 2019.

Se filmen om automatisk tildeling av fødselsnummer  

 

6.      Laboratoriedatasystem

Løsningen er innført ved Sykehuset Østfold for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Produksjonen ved sykehuset er effektiv, løsningen fungerer godt og brukerne er fornøyde. Planen for innføring er endret, og prosjektet starter med innføring av løsningen for patologi i de resterendeforetakene i regionen.

Les mer på nettsiden for regionale IKT-prosjekter

 

7.      Radiologiløsning

Den opprinnelig valgte regionale løsningen for radiologi (RIS og PACS) er innført ved Sykehuset Innlandet og Vestre Viken helseforetak. PACS-delen av løsningen er innført ved Akershus universitetssykehus. Løsningen er nå avbestilt på bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.

Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov, samtidig som avtalen skal kunne benyttes av øvrige helseforetak i regionen. I tillegg skal det anskaffes en kommunikasjonsløsning som gjør at radiologisk informasjon kan deles mellom sykehusene i regionen.

Mandatet til arbeidet ble vedtatt i styret i Oslo universitetssykehus 25.10.18. Planleggingsfasen vil ventelig pågå i fire måneder fra 1. november 2018.

Radiologiløsningen på Sykehuset Innlandet har medført store bekymringer knyttet til pasientsikkerheten, og tiltak er gjennomført forløpende for å unngå brudd på pasientsikkerheten og sikre forsvarlig behandling. Erfaringene fra arbeidet med å innføre en standardisert radiologiløsning på Sykehuset Innlandet blir verdifulle når en ny løsning nå skal anskaffes.

 

8.      Regional økonomi- og logistikkløsning

Løsningen er innført ved Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. Vestre Viken helseforetak startet 5. november 2018. Deretter gjenstår Sykehuset Innlandet, Sørlandet Sykehus og Oslo universitetssykehus.

Helse Sør-Østs RHF besluttet våren 2018 å utvide funksjonaliteten i tråd med behov meldt fra Oslo universitetssykehus. Det pågår utredning om Sykehusapotekene skal inngå i løsningen.

 

9.      Elektronisk samhandling
Det er arbeidet aktivt med å øke graden av elektronisk samhandling i regionen. Alle helseforetak benytter e-resept (over 95 prosent av reseptene er elektroniske) og Kjernejournal. Det er elektroniske henvisninger og epikriser til primærhelsetjenesten og interaktiv henvisning og rekvirering til laboratoriemedisin og radiologi for over 400 legekontor i regionen. Det er innført elektroniske epikriser og laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus til øvrige helseforetak i regionen. Pleie- og omsorgsmeldinger sendes elektronisk til alle kommuner det samhandles med.

Løsningen for interaktiv henvisning og rekvirering er innført ved Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Vestre Viken helseforetak. Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet bruker tilsvarende løsning fra DIPS.

Les også:  Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar

 

10.  Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst

Sommeren 2019 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett. De vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen (logg). Journaldokumenter skrevet fra og med 15. oktober 2018 blir omfattet av innsynstjenesten.

Les også: Pasientene får digitalt innsyn i pasientjournal og logg


I løpet av 2019 og 2020 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan få tilsendt ventelistebrev til helsenorge.no eller sin digitale postkasse. Øvrige tjenester som er under planlegging: visning av henvisningsstatus og planlagte timer, digitale skjemaer og digital dialog med behandler.

For mer informasjon om digitale innbyggertjenester

 

11.   Ambulansejournal

Dette prosjektet har gjennomført en planleggingsfase. Styret for Helse Sør-Øst RHF skal ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres og rammene for dette. 
 

12.   IKT-støtte for forskning

Programmet for forskningsstøtte var svært avhengig av leveranser fra arbeidet som skulle modernisere og standardisere IKT-infrastrukturen. Dette ble som kjent stilt i bero og senere avbestilt.

Det pågår nå arbeid med å etablere en egen forskningsportal som vil gi forskerne effektiv tilgang på dataverktøy, sikre datalagring og gi nye samarbeidsmuligheter. Samtidig vil personvernhensyn bli ivaretatt

Publisert 22.11.2018 15:00 | Endret 22.11.2018 15:14