Porteføljestyret

​​Porteføljestyret for regionale IKT-prosjekter i Helse Sør-Øst ble etablert våren 2020.

 

Porteføljestyret har ansvar for at det er de rette prosjektene som startes opp som regionale initiativ og at prosjektene innrettes til det beste for helseforetakene i foretaksgruppen. Oppstart av nye prosjekter skal være i tråd med regional og nasjonal strategi og i tråd med retningslinjer for porteføljestyring i Helse Sør-Øst.

Regionalt porteføljestyre skal også bidra til at de initiativene som er startet opp, fullføres i henhold til god praksis for prosjektgjennomføring. Videre skal porteføljestyret bidra til at foretaksgruppen oppnår ønskede effekter og nytte (gevinster) av de initiativ som startes. 

Porteføljestyret har ansvar for å: 

  • Godkjenne porteføljerammeverket og prosesser
  • Definere porteføljestrategi
  • Definere porteføljens innhold innenfor vedtatte økonomiske rammer  
  • Beslutte oppstart av nye konsepter (BP1) og gjennomføring av prosjekter (BP3)
  • Behandle eskaleringer og relevante avvik i porteføljen
  • Behandle avhengigheter også utenfor porteføljen
  • Bidra til at porteføljens gevinster realiseres

Regionalt porteføljestyre er direktørmøtet i Helse Sør-Øst, hvor alle administrerende direktører for helseforetakene er representert. Porteføljestyret ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 20.05.2021 10:00 | Endret 07.01.2022 13:41