Regional porteføljestyring

Helse Sør-Øst har besluttet å innføre helhetlig porteføljestyring. Porteføljestyring skal være ledelsens verktøy for å planlegge og levere prioriterte endringsinitiativ som understøtter målene om utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester og mer effektiv pasientbehandling.

Porteføljestyring skal bidra til at det er de rette prosjektene som startes som regionale initiativ, til det beste for helseforetakene i foretaksgruppen, i tråd med regional og nasjonal strategi og i tråd med retningslinjer for porteføljestyring i Helse Sør-Øst og bidra til:

  • at de initiativ som er startet fullføres iht. god praksis for prosjektgjennomføring
  • at foretaksgruppen oppnår ønskede effekter og nytte (gevinster) av de initiativ som startes
  • at prosesser er åpne, forutsigbare og transparente, samt gjennomføres iht. god praksis


Det er etablert et porteføljestyre for den regionale IKT prosjektporteføljen. Porteføljestyret har ansvar for at det er de rette prosjektene som startes opp som regionale initiativ og at prosjektene innrettes til det beste for helseforetakene i foretaksgruppen. Oppstart av nye prosjekter skal være i tråd med regional og nasjonal strategi og i tråd med retningslinjer for porteføljestyring i Helse Sør-Øst.  Regionalt porteføljestyre skal også bidra til at de initiativene som er startet opp, fullføres i henhold til god praksis for prosjektgjennomføring. Videre skal porteføljestyret bidra til at foretaksgruppen oppnår ønskede effekter og nytte (gevinster) av de initiativ som startes.

Publisert 23.04.2021 09:00 | Endret 26.04.2021 11:26