Regional_Lab_banner.jpg

 

Prosjektet Regionalt laboratoriedatasystem innfører et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst. Samtidig etableres standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen.

Idag er det 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på nesten 30 ulike installasjoner i bruk i regionen. Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte, samtidig som det skaper integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling.

De fleste av dagens systemer er planlagt erstattet med systemet LVMS levert av Whitelake SoftwarePoint (WSP). Systemet er ment å innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og vil omfatte fagområdene patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, mikrobiologi og blodbank. 
Siden medio 2017 har prosjektet prioritert innføring av LVMS for patologi, delt i en fase 3 som pågår og en fase 4 som planlegges startet primo 2021. En slik regional løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene.

Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold deltar i prosjektarbeidet.  Resterende foretak blir involvert etter hvert som innføringen fortsetter.

Hva skjer når?

Systemet ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Høsten 2019 ble LVMS ved Sykehuset Østfold koblet opp mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen. Dermed kan patologene raskt og enkelt hente opp tidligere prøvesvar og gjøre riktige valg av analyser i henhold til nasjonale retningslinjer.

Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. Denne deles i sju faser, og prosjektet er nå i fase 3, som innebærer etablering av regionale fellesfunksjoner og produksjonssetting av LVMS for patologi på Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Sykehuset i Vestfold innførte LVMS for patologi i november 2019, og tok samtidig i bruk koblingen mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen.

Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus er de neste helseforetakene som skal innføre LVMS for patologi.

Fase 4 innebærer planlegging av en videre utrulling av systemet til patologiavdelingene ved Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Telemark og Vestre Viken HF.

Endelig utrullingsplan for alle faser er ikke vedtatt.

Vestre Viken har nylig startet opp med planleggingsfasen for innføring av LVMS på fagområdene medisinsk biokjemi og mikrobiologi, i tillegg til patologi. Beslutning om eventuell gjennomføringsfase tas før sommeren 2021. Planleggingsfasen ledes av Karina Prados Vik.

 Aktuelt

 

 

Tryggere for pasientene med regional laboratoriedataløsning485520.12.2019 08:26:20870http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>– Det viktigste er at den nye løsningen er tryggere for pasientene. Da betyr det ikke noe at jeg må bruke litt mer tid fordi datasystemet er nytt, sier bioingeniør Dimitra Gkouroumanou. Hun er en av de som tok i bruk regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi ved Sykehuset i Vestfold 17. november.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Lab_Dimitra-2.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals 20573027.11.2019 15:35:0068http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 16:00:00<p>​Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene for laboratoriepersonalet. Sykehuset Østfold er først ut med å ta i bruk den nye løsningen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Agnes%20Kathrine%20Lie.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional laboratoriedataløsning innført ved Sykehuset i Vestfold20572427.11.2019 15:14:401046http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 15:00:00<p>​Regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi ble vellykket innført ved Sykehuset i Vestfold 17. november.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Lab_SiV_nov2019-1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hun skal lede arbeidet med regional laboratoriedataløsning85011.10.2018 12:23:36710http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.10.2018 12:00:00<p>​– Digitalisering er ikke noe mystisk. Det skaper en åpenhet som vil øke mulighetene for undervisning og annen kunnskapsdeling, noe som igjen vil øke kunnskapsnivået. Spesielt fra et pasientperspektiv er det flott, sier overlege og professor Inger Nina Farstad som overtar som prosjektleder for Regional laboratoriedataløsning ved årsskiftet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Inger_Nina_Farstad.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere

  • Tilgang til hele pasientens prøvehistorikk gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose
  • Elektronisk meldingsflyt mellom helseforetak i HSØ øker pasientsikkerheten
  • Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet

Enklere

  • Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser
  • Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell
  • Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing

Raskere

  • Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig
  • En standardisert løsning gir sikrere og mer effektiv drift
  • Felles prosedyrer og kodeverk gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata

 Kontakt

Har du spørsmål? Inger-Nina-Farstad_nettside.jpg

Ta kontakt med prosjektleder
Inger Nina Farstad

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 24.11.2020 08:23