Regional_Lab_banner.jpg

 

Prosjektet Regionalt laboratoriedatasystem innfører et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst. Samtidig etableres standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen.

Det er i dag er 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på nesten 30 ulike installasjoner i bruk i helseregionen. Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer, samtidig som det skaper integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling.

De fleste av dagens systemer er planlagt erstattet med systemet LVMS levert av Whitelake SoftwarePoint (WSP). Systemet er ment å innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og vil omfatte fagområdene patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, mikrobiologi og blodbank. Siden medio 2017 har prosjektet prioritert innføring av LVMS for patologi, delt i en fase 3 som pågår og en fase 4 som planlegges startet primo 2021. En slik regional løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene.

Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold deltar i prosjektarbeidet.  Resterende foretak blir involvert etter hvert som innføringen fortsetter.

Hva skjer når?

Systemet ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Høsten 2019 ble LVMS ved Sykehuset Østfold koblet opp mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen. Dermed kan patologene raskt og enkelt hente opp tidligere prøvesvar og gjøre riktige valg av analyser i henhold til nasjonale retningslinjer.

Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. Denne deles opp i sju faser, og prosjektet er nå i fase 3, som innebærer etablering av regionale fellesfunksjoner og produksjonssetting av LVMS for patologi på Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Sykehuset i Vestfold innførte LVMS for patologi i november 2019, og tok samtidig i bruk koblingen mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen.

Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus er de neste helseforetakene som skal innføre LVMS for patologi.

Fase 4 innebærer planlegging av en videre utrulling av systemet til patologiavdelingene ved Vestre Viken, Sørlandet Sykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Telemark.

Endelig utrullingsplan for alle faser er ikke vedtatt.

 Aktuelt

 

 

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere

  • Tilgang til hele pasientens prøvehistorikk gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose
  • Elektronisk meldingsflyt mellom helseforetak i HSØ øker pasientsikkerheten
  • Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet

Enklere

  • Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser
  • Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell
  • Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing

Raskere

  • Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig
  • En standardisert løsning gir sikrere og mer effektiv drift
  • Felles prosedyrer og kodeverk gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata

 Kontakt

Har du spørsmål? Inger-Nina-Farstad_nettside.jpg

Ta kontakt med prosjektleder
Inger Nina Farstad

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 22.01.2020 13:50