Prosjektet Regional kurve og medikasjon innfører en felles elektronisk kurveløsning for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Kurven sammenstiller på en oversiktlig måte viktig informasjon om legemidler, fysiologiske målinger, laboratoriesvar og andre observasjoner.


Videre er kurven et samarbeidsverktøy for leger og sykepleiere, og binder sammen planer og beskjeder fremover i tid med dokumentasjon om hva som faktisk er utført. Økt bruk av skanning av strekkoder på legemidler sammen med elektroniske maler for dosering, bidrar til riktig legemiddelbruk og redusert risiko for feilmedisinering.

Elektronisk kurve erstatter mange papirbaserte arbeidsprosesser, gir bedre kvalitet på pasientdokumentasjonen og gir sikrere og enklere informasjonsflyt. Dette øker pasientsikkerheten, og åpner for nye arbeidsformer og bedre service til pasientene. Økt automatisk registrering og mindre dobbeltføring vil være tids- og arbeidsbesparende. Standardisering av alt innhold gir et enhetlig datagrunnlag for beslutningsstøtte og utveksling av informasjon. Elektronisk kurve vil også kunne gi kvalitetsdata til forskningsformål, kvalitetsledelse og administrative behov.

Hva skjer når?

Elektronisk kurve er tatt i bruk ved Sykehuset Østfold, og innføring pågår både ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Innføring ved øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst skjer i perioden 2018-2021.

 Tryggere, raskere, enklere

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • Alle kurvedata følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.
  • Løsningen bidrar til korrekt ordinasjon av legemidler og reduserer risikoen for feil knyttet til klargjøring og utdeling.
  • Regional kurve bidrar til god arbeidsflyt og standardisering av behandlingsrutiner.


Enklere fordi:

  • Kurveløsningen er integrert med andre deler av pasientjournalen.
  • Gjennomgående kurve reduserer dokumentasjonsarbeid for behandlerne.
  • Målinger fra medisinsk teknisk utstyr dokumenteres automatisk.


Raskere fordi:

  • All informasjon om pågående og planlagt behandling er lett tilgjengelig for helsepersonell.
  • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for sikre og effektive interne overflyttinger.
  • God sammenstilling av data gir behandleren oversikt og raskere diagnostikk.

 Kontakt

Harald-Noddeland-1.JPG

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Harald Noddeland.

Publisert 24.04.2017 15:00 | Endret 08.03.2018 15:21