Lukket legemiddelsløyfe skal bidra til å redusere antall legemiddelfeil. 

Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Tekniske løsninger gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot ordinerte legemidler, og sikrer pasientens identitet ved hjelp av elektronisk kontroll.

 

En regional standard

Prosjektet har som mål å etablere en regional standard for en lukket legemiddelsløyfe. Bruk av endoser vil være grunnlaget for den nye standarden. Prosjektet utreder hvordan dette best skal kombineres med pasientbundet og pasientmerkede endoser. Endose er en enkelt-enhet av et legemiddel, for eksempel en tablett – og ikke en hel eske. Standarden skal omfatte alle administrasjonsformer og type legemidler.

Dette krever gode og effektive arbeidsprosesser som understøttes med gode IKT-løsninger, effektiv produksjon og forsyning av legemidler. Det langsiktige målet for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst er å omfatte alle legemidler. Begrunnelsen er at det gir vesentlig større gevinster, og at en unngår å opprettholde flere parallelle arbeidsformer.

 

Frigjør tid

Et annet viktig mål er å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne. Prosjektet er derfor opptatt av å finne kombinasjonen av de fremtidige standardene og modellene som gir best verdi for helseforetakene. Det vil også være viktig å se på tilsvarende forbedringer i arbeidsprosessene for andre ansatte. Det vil si at de tre regionale standardene må kunne passe til arbeidsflyten på forskjellige avdelinger og poster.

Dagens løsninger ikke optimale

Arbeidet i konseptfasen har først og fremst vært å kartlegge mangler i dagens løsninger og få bekreftet om planlagt endring gir positiv nytteverdi for regionen.

Det er fremkommet at dagens IKT-støtte gir ekstraarbeid, og at antall legemidler som kan kontrolleres elektronisk er ikke høyt nok. Dagens versjon av lukket legemiddelsløyfe støtter stort sett bare tabletter og kapsler som er klare til bruk. Det er heller ikke kapasitet til å levere endoser til hele Helse Sør-Øst. 

I planfasen vil prosjektet se nærmere på aktuelle løsninger for å håndtere dette før det går over i gjennomføringsfasen og starter pilotering.

Videre plan og organisering

Arbeidet med konseptfasen startet i mai 2020 og prosjektet gikk 15. september 2020 over i planfasen. Samtidig ble det en del av RKL-porteføljen. Planfasen skal vare til slutten av mars 2021.

Det er etablert en styringsgruppe med representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehusapotekene, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

Det er tett koordinering med prosjektet for klinisk legemiddelsamhandling og mange av deltagerne er felles for de to styringsgruppene.

 Tryggere, enklere, raskere

Tryggere

  • Riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte, – og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet.

 

Enklere
  • Elektronisk dokumentasjon av administrerte legemidler.
  • Automatisering av arbeidsprosesser, produksjon og forsyning av legemidler.


Raskere

  • Effektive arbeidsprosesser.
  • Effektiv produksjon og forsyning av legemidler.

 


 Film om lukket legemiddelsløyfeHer kan du se filmen om lukket legemiddelsløyfe.

Filmen gir en kort introduksjon til hvordan lukket legemiddelsløyfe arter seg i praksis. Merk at arbeidsprosessene som benyttes av sykepleieren i denne filmen per i dag kun brukes på Sykehuset Østfold og på én sengepost ved Sykehuset Telemark.

Videre arbeid i regi av lukket legemiddelsløyfe regionalt, vil bestå i å forbedre alle prosessene som vises i filmen, slik at de blir tryggere, raskere og enklere. Informasjonsfilmen er produsert av Sykehusapotekene i samarbeid med Sykehuset Østfold.

 Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Arve Melum

 

 

Publisert 14.10.2020 16:00 | Endret 05.03.2021 09:43