Spørsmål og svar om digitalt innsyn i journal og logg

 

Hvilke pasienter kan se journaldokumenter i Helse Sør-Øst?

Innsyn i journaldokumenter fra Helse Sør-Øst vil være tilgjengelig for alle pasienter over 16. Innbyggere som har fylt 16 år kan selv gi fullmakt til andre personer over 18 år til å ha innsyn i journal på sine vegne.

Tilbake til toppen

 

Hvilke dokumenter kan pasientene få se?

I første omgang tilbyr Helse Sør-Øst innsyn i et utvalg av dokumenttyper. Dette utvalget har vært behandlet i alle helseforetak via fagdirektørene, i regionalt brukerutvalg og i ulike regionale fagråd i HSØ.

 • Følgende journaldokumenter vises til pasienten over internett:
 • Epikriser
 • Polikliniske notat, alle yrkesgrupper
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Sammenfatning, alle yrkesgrupper
 • Evalueringsnotat/Oppsummeringsnotat
 • Behandlingsplan - lege/behandler
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan 
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev og informasjon til pasient/pårørende

Kun dokumenter som er godkjent blir synlige for pasienten. Dokumentene er synlige for pasienten 24 timer etter de er godkjent i DIPS.

Merk: For Oslo Universitetssykehus vil innsyn fra MinJournal videreføres.

Tilbake til toppen

 

Hvilke dokumenter vil pasientene ikke se?

Det vil ikke være mulig for foresatte å få elektronisk tilgang til journal på vegne av barn under 16 år. Journaldokumenter som ikke faller inn under noen av journaldokumenttypene over vil ikke bli tilgjengeliggjort. Disse dokumenttypene vil ikke bli tilgjengeliggjort på nett:

 • Prøvesvar
 • Organfunksjon og bilder
 • Radiologi
 • Test og scoring
 • Multimedia
 • Henvisninger
 • Innskannede dokumenter
 • PLO meldinger og blanketter
 • Gule lapper 
 • Innkomstnotater og journalnotater
 • Enheter som hører inn under en avdeling med dertil underliggende rettspsykiatriske enheter vil ikke kunne tilgjengeliggjøre journal på nett for pasienter, da rettspsykiatri er unntatt elektronisk innsyn i journal
 • Pasienter kan ikke endre eller redigere i dokumentene
 • Dokumenter som er nektet pasientinnsyn på av helsepersonell

En konkret liste over journaldokumenter som vil bli tilgjengelig og hvilke som ikke vil bli tilgjengelig  er under utarbeidelse.

Merk: For Oslo Universitetssykehus vil innsyn fra MinJournal videreføres.

Tilbake til toppen


Hvordan fungerer innsyn over nett?

Pasientene logger seg på www.helsenorge.no via ID-porten på sikkerhetsnivå 4, med BankID, BankID på mobil, Buypass PKI eller Commfides. Først vises en liste over hvilke dokumenter pasienten kan åpne, og når pasienten velger et dokument vises dette i et PDF-format direkte fra DIPS. Pasienten selv kan velge å skrive ut dokumentet på papir eller lagre det i personlig helsearkiv i helsenorge.no.

Tilbake til toppen

 

Hva med dokumenter pasienten/fullmaktsinnehaver ikke bør ha innsyn i?

Det skal være gode grunner til å nekte elektronisk innsyn. Innsyn kan nektes dersom:

 • "det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær"
 • "påtrengende nødvendig for å hindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade"
 • "fordi pasient har fremsatt alvorlige trusler og/eller fremstår aktivt med agitasjon"
 • "av hensyn til behandling eller behandlerforhold".


Det finnes funksjonalitet i pasientjournalsystemet DIPS som gir behandler anledning til å nekte pasienten elektronisk innsyn i ett eller flere dokument, eller i spesielle tilfeller hele journalen.

Dersom pasienten ber om å få journalen tilsendt på papir vil de fortsatt kunne motta dokumenter som er nektet elektronisk pasientinnsyn. Nektingen som utføres i DIPS vil kun gjelde for elektronisk innsyn. Man kan også nekte elektronisk pasientinnsyn dersom det er pasientens eget ønske.

Det finnes tilsvarende funksjon for å åpne dokumenter som pasienten er nektet innsyn i, eller som er skrevet tidligere enn dato for innsynsløsningen.

Tilbake til toppen


Hva med foreldres innsyn i barns journal?

Foreldre får ikke elektronisk innsyn i barns journal (under 16 år). Dersom foresatte ønsker å lese journalen til barna må de sende inn et anmodningsskjema for innsyn i journal, og vil da motta journalen på papir.

Tilbake til toppen

 

Er det mulig for pasienten å redigere i journaldokumentene?

Pasientene kan ikke endre journaldokumenter i sykehusets system. Hvis pasienten lagrer dokumentet lokalt, vil det være teknisk mulig å gjøre endringer for de som er spesielt interessert, men originalen finnes i sykehusets system.
Journalen er et juridisk dokument og forsøk på å redigere eller slette vil kunne bli vurdert som dokumentfalsk. Ved en eventuell konfliktsituasjon vil journaldokumentene ved sykehuset være fasiten.

Tilbake til toppen


Hvordan påvirker det min arbeidsdag?

I prinsippet endrer pasientens elektroniske tilgang til pasientjournal ingen ting for deg som behandler. Pasienten har i dag allerede rett til innsyn i egen journal. Det som er nytt er tilgjengeligheten og brukervennligheten for pasientene. Du vil kanskje oppleve at pasienter du møter er mer informert om innholdet i sin pasientjournal enn de hittil har vært. Dette fordrer åpenhet i samtale med pasienten om vurderinger som gjøres i et behandlingsforløp. Det vil også fordre åpenhet om velbegrunnede mistanker selv når disse er ubehagelige. Det blir spesielt viktig fremover å være oppmerksom på hvilken pasient man har aktiv når man dokumenterer i journal slik at sensitiv informasjon ikke blir vist til feil pasient.

Tilbake til toppen

 

Vil forholdet mellom behandler og pasient bli annerledes?

Med dagens kommunikasjonssamfunn er pasientrollen i endring. Innsyn i journal vil kunne øke pasientens egen kunnskap om sykdom og behandling. For de pasientene som har lest og er godt informert om sin egen sykdom, kan elektronisk tilgang til journal bety en bedre dialog mellom behandler og pasient. Pasientene kan bli bedre forberedt til konsultasjoner på sykehuset. Det kan også innebære at behandler må bruke tid på å forklare innholdet i journalen hvis noe er uklart. Dersom behandler tror at innholdet i et journaldokument vil påvirke behandlingsforløpet negativt, kan man nekte pasienten elektronisk innsyn i enkeltdokumenter.

Tilbake til toppen

 

Må helsepersonell skrive journalen på en mer lettfattelig måte?

Nei, men ingen tar skade av godt språk. Journalen er behandlers arbeidsverktøy for å kommunisere med andre behandlere. Det er forventet at journalen fortsatt vil holde samme medisinske kvalitet som før, og at den skrives «som om pasienten leste over skulderen».

Tilbake til toppen

 

Vil det fortsatt være mulig å få journalen på papir eller CD?

Ja. Pasienter som ønsker papirutskrift eller journal på CD skal fortsatt kunne få det. Noen journaldokumenter vil dessuten ikke være tilgjengelig elektronisk og må derfor sendes ut manuelt. Vær oppmerksom på at dersom et journaldokument er nektet for elektronisk pasientinnsyn vil dette dokumentet kunne sendes ut på papir dersom pasienten ber om å få journalen tilsendt.


Denne tjenesten er et servicetilbud til de pasientene som ønsker elektronisk tilgang til sin journal.

Tilbake til toppen


Hva får pasienten se av tilgangslogg og innsynslogg?

Når man aktualiserer en pasient i DIPS vil denne tilgangen logges. Pasienten får se navn på den ansatte, rolle, avdeling, dato og begrunnelse for oppslag i en oversikt for tilgangslogg på helsenorge.no. Pasienten kan også trykke på navnet på aktuell ansatt og få en oversikt over hvilke dokumenter denne personen har åpnet i DIPS. Pasienten vil kun se dokumenter som er med i innsynsløsningen (som epikriser, polikliniske notat).

Ansatte må påse at de bruker riktig rolle ved oppslag i pasientjournal. I de tilfeller der man gir seg selv tilgang (grønnlys), er det viktig å oppgi korrekt begrunnelse for tilgang og eventuelt kommentere i fritekst.

Tilbake til toppen

 

Hvilke erfaringer har Helse Nord og Helse Vest med tjenesten?

En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt senter for e-helseforskning og prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord» høsten 2016 viser at et stort flertall av pasientene er fornøyd med tjenesten. Pasientene i Helse Nord og Helse Vest svarer at de synes tjenesten fungerer tilfredsstillende (92,7%), og at den både gir dem økt oversikt (92,6%), skaper trygghet (89,7%) og sørger for at man kan forberede seg bedre til time (87,4%). De vanligste grunnene til at folk ønsker innsyn er at de skal slå opp informasjon om hvilken behandling de har fått (88,3%), følge med på egen behandling (87,9%) eller brukes som forberedelse til time eller innleggelse (64%).

Over 80 prosent svarer at de forstår det meste av det de leser i journalen. Erfaringen fra de andre helseregionene viser heller ingen økt pågang av spørsmål eller telefonhenvendelser etter at digitalt innsyn i journal ble tilgjengelig.

Tilbake til toppen

 

Hvor langt tilbake i tid vil pasientene kunne se journaldokumenter og logg fra?

Ved helseforetak som tidligere ikke har hatt digitalt innsyn i journal og logg vil pasientene kunne se journaldokumenter og logg fra og med 15. oktober 2018. Tjenesten lanseres for pasientene sommeren 2019. 

Siden Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold allerede har hatt digitalt innsyn i journal via MinJournal, beholdes gjeldende åpningsdatoer. Innsyn i logg og dokumenttyper som tidligere ikke har vært med i innsynstjenesten vil få innsyn fra 15. oktober 2018.

     

Tilbake til toppen

 

Vil en pasient kunne se journaldokumenter fra før de fylte 16 år?


Nei. Historisk dokumenter, fra før fylte 16 år, vil ikke være synlige i innsynstjenesten. For å lese disse dokumentene må pasienten be om å få utskrift av de på papir.

Tilbake til toppen

 

Hvor kan jeg få mer informasjon om innsynsløsningen?

E-læringskurs er tilgjengelig på  læringsportalen; «Elektronisk pasienttilgang til journal og logg». Ta ellers kontakt med prosjektleder regionalt eller ved eget helseforetak.

Prosjektleder for Elektronisk pasienttilgang til journal
Andreas Egeberg
anegeb@sykehuspartner.no

Fagansvarlige
Kathrine Haumann, khaumann@ous-hf.no, tlf. 23075058
Marte Bø, maboha@ous-hf.no, tlf. 23075086

Tilbake til toppen

Publisert 04.06.2018 13:00 | Endret 12.11.2018 15:02