Tiltak for å sikre bedre gjennomføring av IKT-prosjektene i regionen

  • Endringer ved at arbeidet deles opp i enkeltprosjekter og etapper - slik at kompleksitet, risiko og omfang reduseres. Arbeidet styres på enkeltprosjekter og ikke store programmer.
  • Endringer for å sikre god forankring og involvering i de beslutninger som fattes. Dette innebærer blant annet at de administrerende direktørene i helseforetakene involveres i alle beslutningsfasene i et prosjekt før de endelige beslutningene tas.
  • Endringer i hvordan anskaffelser gjennomføres. Dette innebærer at det skal være en intern forhandlingsleder, at erfaringer fra tidligere anskaffelser og erfaring med produktet som tilbys skal tillegges større vekt og at det er en tydeligere avklaring av hva som er utviklingsbehov og hva som finnes i leverandørens tilbudte produkt. Det skal også være en større bevissthet i forhold til ulike behov i foretaksgruppen.
  • Leverandørstyring skal styrkes. Helse Sør-Øst RHF har styrket sin juridiske kapasitet og kompetanse innenfor dette området og vil koble dette tettere på leverandørstyringen.
  • Endrede rapporteringsrutiner. Fra og med tertialrapporten for 1. kvartal 2018 er rapporteringen endret slik at det rapporteres til styret per styrevedtatt prosjekt og ikke samlet for et program. Dette skal gjøre det lettere å følge opp hvert enkelt prosjekt.
  • Gevinstoppfølging. Som del av den ordinære oppfølgingen av helseforetakene vil virksomhetsrapporteringen av utvalgte gevinster i tertialrapportering forbedres og utvides.
  • Ny organisering av teknologi- og e-helse området i Helse Sør-Øst RHF fra 1. oktober. Avdeling for teknologi og e-helse er delt inn i tre enheter; E-helse, IKT-prosjektportefølje og IKT-koordinering. Dette skal bidra til tydeliggjøring av roller og ansvar med kortere ansvarslinjer og ansvar lagt i den ordinære linjen.
Publisert 22.11.2018 15:00 | Endret 22.11.2018 15:16