Opplæring i regional standard av EPJ på Sykehuset Innlandet

21. oktober 2017 innføres regional standard av elektronisk pasientjournal på Sykehuset Innlandet. Dette er et viktig skritt mot enda tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling. Sammen med de andre helseforetakene i regionen jobber vi for å kunne dele journalinformasjon på tvers av sykehus på en sikker måte, og på sikt nå målet om «én innbygger, én journal».

​For deg som ansatt på Sykehuset Innlandet innebærer dette endringer i dagens oppsett av DIPS. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens andre endringer vil påvirke alle. Manglende forståelse for endringene gir konsekvenser for pasienter og daglig drift. Opplæring er derfor besluttet å være obligatorisk.

Frem til oppstart 21. oktober 2017 pågår det opplæring i regi av lokale opplæringsansvarlige. Alle ledere har fått beskjed om at det skal settes av tid til dette. Dersom du ikke vet når opplæring foregår på din enhet, kontakt nærmeste leder.

Opplæringsmateriell og all annen relevant informasjon om endringene finner du på denne siden, samt på sykehusets intranett (lenken virker kun hvis du er pålogget sykehusnettet).

 

Introduksjon til opplæring i regional standard i DIPS

Her kan du lese om hvorfor helseforetakene i Helse Sør-Øst skal over på regional standard av elektronisk pasientjournal, og hva som blir de viktigste endringene for ulike brukergrupper på Sykehuset Innlandet.

Regional EPJ for alle ansatte på SI - spørsmål og svar

Regional EPJ for ledere på SI - spørsmål og svar

E-læringskurs: Automatisk tilgangsstyring i DIPS for ledere (tilgang til kurset krever at du er pålogget sykehusnettet)

 

Hurtigguider og prosedyrer

 

Ny pålogging i DIPS - Hurtigguide

Importere gamle profiler - Hurtigguide

Endre default arbeidsgruppe - Hurtigguide

Sette default arbeidssted - Hurtigguide

Gi kollega tilgang til egen privat arbeidsgruppe - Hurtigguide

Oppfølging av private arbeidsgrupper ved fravær - Hurtigguide

Endre default arbeidssgruppe for dokumenter til utskrift - Hurtigguide

Eksportere profil til kollegaer - Hurtigguide

Godkjenne ikke-ferdige dokumenter med behandlingsplan - Hurtigguide

DIPS – Nødrutiner, DIPS ute av drift – Prosedyre (lenken virker kun hvis du er pålogget sykehusnettet)

Innmelding av behov for endring i regional standard – Prosedyre (lenken virker kun hvis du er pålogget sykehusnettet)

 

 Nytt brukernavn og passord

Ditt brukernavn og passord i DIPS blir det samme som det du bruker for å logge deg på PCen med. Når du bytter passord på PCen, vil det samme passordet gjelde også for DIPS.

Opplæringspresentasjon - Nytt brukernavn og passord

 

Nye tilganger 

Vi innfører automatisk tilgangsstyring basert på registrering i personalsystemene. Dette gir raskere og sikrere tilganger i pasientjournalen. Brukerne får tilgang til pasientdata på tvers av somatikk og psykiatri for sitt fagområde.

Opplæringspresentasjon - Tilganger

Stillingskoder og roller som får automatisk tilgang i DIPS

Stillingskoder og roller som ikke får automatisk tilgang i DIPS

Ledere med personalansvar: Registrering av personell ved automatisk tilgangsstyring

 

Nye dokumenttyper

Vi innfører felles regionale dokumentmaler. Brukerne får nye dokumentnavn og færre dokumenttyper å forholde seg til. Dokumenttyper som ikke er i bruk fjernes.

Opplæringspresentasjon - Nye dokumenttyper - endringer for alle faggrupper

Fraser som erstatter dokumenter - oversikt

Opplæringspresentasjon - Nye dokumenttyper - sykepleier og miljøpersonell (KDS)

Opprette, redigere og bruke fraser - regional prosedyre

Blanketter somatikk - gamle vs. nye navn

Blanketter psykiatri - gamle vs. nye navn

Arkivnøkkel for Sykehuset Innlandet

 

Nye dokumenttyper - somatikk:

Lege somatikk - journaldokumenter

Sykepleier somatikk - journaldokumenter

Ergoterapeut somatikk - journaldokumenter

Fysioterapeut somatikk - nye journaldokumentter

Sosionom  somatikk - nye journaldokumenter

Psykolog somatikk - nye journaldokumenter

Jordmor somatikk - nye journaldokumenter

Ernæringsfysiolog somatikk - nye journaldokumenter

Tverrfaglig dokumentasjon somatikk - nye journaldokumenter

Fraseoversikt ergoterapi - fysioterapi

 

Nye dokumenttyper - psykiatri:

Behandler psykiatri - nye journaldokumenter

Sykepleier psykiatri - nye journaldokumenter

Ergoterapeut psykiatri - nye journaldokumenter

Fysioterapeut psykiatri - nye journaldokumenter

Sosionom psykiatri - nye journaldokumenter

Ernæringsfysiolog psykiatri - nye journaldokumenter

Tverrfaglig dokumentasjon psykiatri - nye journaldokumenter

 

Nye og færre innkallingsbrev

Vi innfører regionale maler for innkallings-/ventelistebrev og fjerner samtidig alle egenkomponerte brev og maler. Dette sikrer bedre kvalitet og enklere vedlikehold av pasientinformasjonen.

Opplæringspresentasjon - Ventelistebrev

Fellesfraser - oversikt

Øvrige fraser - oversikt

Ventelistebrev (du må være pålogget sykehusnettet for å få tilgang til dokumentet)

Regionale ventelistebrev - oversikt

Beskrivelse av ventelistebrev - regional standard

 

Nye arbeidsgruppenavn

Vi rydder i ubrukte arbeidsgrupper for økt pasientsikkerhet, og innfører nye arbeidsgruppenavn som gjør det lettere å finne fram. Flere faggrupper får privat arbeidsgruppe.

Opplæringspresentasjon - Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper - Oversikt over gammelt vs nytt navn

Arbeidsgruppetyper i regional standard

Rydding i ikke utførte oppgaver i DIPS i forbindelse med innføring av regional standard av EPJ

 

Ny visning i pasientjournal

 Visningen av pasientjournalen i DIPS blir lik for alle helseforetak i regionen. Slik blir det lettere å finne fram i journalen på tvers av foretak.

Opplæringspresentasjon - Journal

 

Nye valg i nedtrekksmenyer

Det blir nye valg i enkelte nedtrekksmenyer i DIPS. Disse blir like for alle helseforetak i regionen og gjør det lettere å samarbeide på tvers av helseforetak.

Opplæringspresentasjon - Systemoppsett, nedtrekksmenyer og kodeverk

Regionale utleggstakster

Utgåtte utleggstakster

Endringer i kritisk informasjon

Endringer i prioritetskoder

Endringer i paragrafer

 

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Vi innfører Norsk Helsenett s adresseregister og rydder samtidig i eksisterende rekvirentregister. Dette sikrer raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og enklere forvaltning.

Opplæringspresentasjon - Nytt adresseregister og eksterne rekvirenter

 

Nye organisasjonsnavn

 De fleste avdelinger i Sykehuset Innlandet vil få nye og kortere kortkoder som gjør det lettere å finne fram. Kliniske avdelinger får nye kortkoder på tre tegn.

Opplæringspresentasjon - Nye organisasjonsnavn

Informasjon om bruk av venteliste etter 21. oktober

 

Opplæringsmateriell

 

 

Kurspakker - internopplæring:

Opplæringspresentasjon – Lege/behandler

Opplæringspresentasjon – Pleier

Opplæringspresentasjon - Kontor


Kurspakker - instruktøropplæring:

Opplæringspresentasjon instruktører – Lege/behandler/pleier

Opplæringspresentasjon instruktører – Kontor

Spørsmål og svar fra instruktøropplæringen

 

Ønsker du mer informasjon? 

Du finner også informasjon om prosjektet og opplæringen på sykehusets intranettsider:

Regional EPJ (lenken virker kun hvis du er pålogget sykehusnettet)

Les mer om regional EPJ i Helse Sør-Øst

Publisert | Endret 20.10.2017 15:16

 Handler om