Opplæring i regional standard av EPJ på Revmatismesykehuset

 

​21. oktober 2017 innføres regional standard av elektronisk pasientjournal i Revmatismesykehuset. Dette er et viktig første skritt på veien mot at pasientene i fremtiden skal få én pasientjournal uavhengig av hvilket sykehus i Helse Sør-Øst de behandles på. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling.

 

For deg som ansatt i Revmatismesykehuset innebærer dette endringer i dagens oppsett av DIPS. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens andre endringer vil påvirke alle. Manglende forståelse for endringene gir konsekvenser for pasienter og daglig drift.

Det er derfor bestemt at opplæring skal være obligatorisk for alle brukere av DIPS.

I uke 34 og 35 arrangeres det opplæring for instruktører/opplæringsansvarlige for faggruppene:

  • Lege/behandler
  • Pleier
  • Kontor

Her vil de viktigste endringene gjennomgås. Instruktørene/opplæringsansvarlige tar så med seg informasjon tilbake til Revmatismesykehuset og holder kurs for alle DIPS brukere i tidsrommet uke 37 - 42.  

Opplæringsmateriellet vil bli organisert i en overordnet introduksjon, samt i åtte tema som viser de viktigste endringene innenfor hvert tema.

 

Introduksjon til opplæring i regional standard i DIPS

Her kan du lese om hvorfor helseforetakene i Helse Sør-Øst skal over på regional standard av elektronisk pasientjournal, og hva som blir de viktigste endringene for Revmatismesykehuset på et overordnet nivå.

 

Nye tilganger 

Revmatismesykehuset innfører tilganger i tråd med regional standard. Dette gir riktigere tilganger i pasientjournalen.

 

Nye dokumenttyper

Revmatismesykehuset innfører regionale felles dokumentmaler. Det innebærer flere nye dokumentnavn, men færre dokumenttyper.

 

              Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Revmatismesykehuset innfører Norsk Helsenetts adresseregister og rydder samtidig i eksisterende rekvirentregister. Dette skal sikre korrekte rekvirentadresser, færre feilsendinger og enklere forvaltning i fremtiden.

 

              Nye og færre innkallingsbrev

Revmatismesykehuset innfører regionale maler for innkallings-/ventelistebrev og erstatter tidligere egenkomponerte brev og maler. Dette skal gi mer samordnet og bedre kvalitet på pasientinformasjonen, samt enklere vedlikehold av informasjonen.

 

Nye arbeidsgruppenavn

Revmatismesykehuset rydder i ubrukte arbeidsgrupper og innfører nye arbeidsgruppenavn som gjør det lettere å finne fram.

 

Nye organisasjonsnavn

 Revmatismesykehuset vil få ny kortkode for avdelingsnavn.

 

Nye valg i nedtrekksmenyer

Det blir nye valg i enkelte nedtrekksmenyer i DIPS. Disse blir like for alle helseforetak i regionen og gjør det lettere å finne fram uavhengig av hvilket foretak man tilhører.

 

Ny visning i pasientjournal

Visningen av pasientjournalen i DIPS blir lik for alle helseforetak i regionen. Det gjør det lettere å finne fram når informasjon deles mellom helseforetak.

 

Ønsker du mer informasjon? 

Publisert | Endret 09.06.2017 12:28