Opplæring i regional standard av EPJ for Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus innfører regional standard av elektronisk pasientjournal 5. mai 2018. Dette er et viktig skritt på veien mot enda tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling. Sammen med de andre helseforetakene i regionen jobber vi for å kunne dele journalinformasjon på tvers av sykehus på en sikker måte, og på sikt nå målet om «én innbygger, én journal».

​​For deg som ansatt ved Sørlandet sykehus innebærer dette endringer i dagens oppsett av DIPS. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens andre endringer vil påvirke alle.

Frem til oppstart 5. mai 2018 vil instruktører sørge for opplæring av ansatte. Opplæringen er obligatorisk. Opplæringsmateriell og all annen relevant informasjon om endringene publiseres fortløpende på denne siden, samt på sykehusets intranett.

 

Introduksjon til regional standard av EPJ

NB! Du må være pålogget sykehus-PC for tilgang til e-læringskursene.

 

Hurtigguider og prosedyrer

 

Endrede tilganger

5. mai 2018 vil det bli noen endringer i DIPS-tilgangene slik at de følger regional standard. Endringene skal gi sikrere, raskere og riktigere tilganger i pasientjournalen.

 

Nye dokumenttyper i DIPS

Vi innfører regionale, felles dokumenttyper. Det blir enklere å velge rett dokumenttype, og du får færre dokumenttyper å forholde deg til.


Nye og færre innkallingsbrev

Alle egenkomponerte brev fjernes, og vi innfører regionale innkallings-/ventelistebrev og økt bruk av fraser. Hver avdeling får en fraseansvarlig som er ansvarlig for å opprette og vedlikeholde avdelingsfraser. Dette sikrer høyere kvalitet og enklere vedlikehold av den informasjonen som gis pasientene våre.

 

Felles nasjonalt rekvirentregister

Vi innfører en integrasjon mellom Norsk Helsenetts adresseregister og DIPS-rekvirentregisteret og rydder i eksisterende rekvirentregister. Dette skal sikre oppdaterte og korrekte rekvirentadresser, færre feilsendinger og enklere forvaltning.

 

Standardiserte organisasjonsnavn

Enkelte avdelinger får nye, kortere og mer logiske kortnavn. Dette vil gjøre det lettere å finne fram i organisasjonen.

 

Nye arbeidsgruppenavn i DIPS

Vi rydder i ubrukte arbeidsgrupper og innfører nye og mer logiske navn. Dette øker pasientsikkerheten og gjør det lettere å sende dokumenter til rett arbeidsgruppe.


Nye valg i nedtrekksmenyer

Det blir nye valg i enkelte nedtrekksmenyer og valgene blir like for alle helseforetak i regionen. Dette skal gjøre det lettere å samarbeide og finne fram på tvers av helseforetakene.

 

Standardisert visning i pasientjournal

Visningen i pasientjournalen blir lik for alle helseforetak i regionen. Dette skal på sikt gjøre det enklere å samarbeide på tvers av helseforetak.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt prosjektet.

Du finner også informasjon om prosjektet og opplæringen på sykehuset intranettsider (lenken virker kun internt).

Les mer om regional EPJ i Helse Sør-Øst

Publisert | Endret 10.08.2018 13:04

 Handler om