Etikk

Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk.

Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetjenesten man ønsker å tilby og etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

For å gjøre dette er det viktig med retningslinjer innen de ulike fagområdene for at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Disse er i hovedsak av generell karakter, ikke detaljerte regler. Og dette krever refleksjon av den enkelte ansatt.

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser.

Lover og regelverk

Det er mange rettsregler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår virksomhet.  Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver.

Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner

Publisert   | Endret 23.04.2017 10:08