Forvaltning av ressurser

Helseforetakets ressurser skal brukes og taes vare på den mest økonomiske og rasjonelle måten.

For å nå disse målene kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk. Effektivitetshensyn skal ikke føre til at viktige forvaltningsrettslige prinsipper ikke blir ivaretatt.

Medarbeiderne skal melde til arbeidsgiver om forhold som kan påføre virksomheten tap, skade eller unødig ressursbruk, slik at aktuelle tiltak kan iverksettes.

Alt samarbeid mellom Helse Sør-Øst og eksterne aktører skal foregå på en slik måte at verken pasienter, eksterne forbindelser eller samfunnet for øvrig kan trekke foretakenes og deres ansattes uavhengighet og integritet i tvil.

Publisert 23.11.2010 01:02 | Endret 09.05.2017 16:48

 Se også

 Handler om