Lojalitet

Helse Sør-Øst ønsker å skape en bedriftskultur som fremmer stolte og lojale medarbeidere. Det skjer blant annet gjennom et godt arbeidsmiljø, godt lederskap, god faglig virksomhet, engasjerte og ansvarlige medarbeidere og det styringssystem som er etablert.

De rettslige regler og etiske bestemmelser som gjelder for virksomheten, samt lederbeslutninger representerer noen av de ytre rammer som gjelder for den enkelte medarbeiders virke. Lojalitetsplikten medfører likevel ikke noen plikt til å følge eventuelle pålegg som er ulovlig eller uetisk.

Lojalitetsplikten innebærer at ansatte skal reise nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas. Dette for at saksforberedelsen skal kunne gi et mest mulig komplett bilde av de hensyn og verdier som er aktuelle for saken. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av lojalitetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opp­trukne rammer.

Publisert 23.11.2010 00:58 | Endret 09.05.2017 16:51

 Handler om