Ytringsfrihet

​Medarbeidere i Helse Sør-Øst har rett til å ta del i den offentlige debatt om Helse Sør-Østs virksomhet og alle andre forhold. Medarbeiderne må i sin deltakelse i det offentlige ordskifte ta medansvar for Helse Sør-Østs omdømme og tillit i befolkningen samt følge foretakets vedtatte informasjonsstrategi.

Av hensyn til allmennhetens krav på innsyn og informa­sjon, er det viktig at medarbeiderne med sin sakkunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten. Ved deltakelse i den offentlige debatt på eget fagfelt kan lojalitetsplikten til virksomheten sette snevrere grenser for ytringsfriheten. Inn­­­­skrenk­­­ning i ytringsfriheten må begrunnes særskilt. Innskrenkningen i den ansattes ytringsfrihet må være både relevant og saklig i det enkelte tilfelle, og innskrenkning må ikke gå lenger enn nødvendig. Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil også være et moment i vurderingen av om en ytring er å anse for brudd på lojalitetsplikten til virksomheten. Jo mer ledende stilling vedkommende har, jo strengere vil lojalitetskravet være.

Når ansatte, som vil kunne oppfattes som en representant for virksomheten, gir uttrykk for egne synspunkter, er det viktig å presisere at uttalel­sen står for egen regning.

Varsling

Med varsling menes de tilfeller der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler og/eller brudd på etiske normer.

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt rutiner for varsling. Disse rutinene gjelder for ansatte ved administrasjonen, Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 23.11.2010 00:59 | Endret 09.05.2017 16:55

 Handler om