Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innført i hele Helse Sør-Øst

​Lars Nysether, overlege ved RKE og Sunnaas sykehus, har deltatt i innføringen og har selv tatt løsningen i bruk. (Foto: Sunnaas sykehus)

​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst utveksler nå dialogmeldinger med legekontor. Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. – Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE.

​Sunnaas sykehus utveksler henvisninger og tilhørende epikriser med legekontor og kommuner i hele landet. RKE mottar og vurderer henvisninger fra legekontor i hele regionen med tanke på hvor pasienten skal rehabiliteres, og vil nå kunne bruke dialogmelding ved behov for innhenting av manglende opplysninger fra de som har skrevet henvisningene.

– En av RKEs oppgaver er å rettighetsvurdere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner med offentlig avtale. Vi vurderer omkring 13.000 henvisninger i året og mye av arbeidet foregår utenfor fastlegekontorenes åpningstider. Vi har derfor inntil nå måttet sende brev dersom det har vært behov for tilleggsopplysninger eller presiseringer i forbindelse med henvisninger. Nå kan dette løses via direkte dialogmeldinger. RKE vil raskere få de opplysningens vi har behov for og pasientene vil raskere få sine henvisninger rettighetsvurdert. Det samme gjelder for henvisningsarbeidet ved Sunnaas, sier Lars Nysether som jobber som medisinskfaglig rådgiver for RKE og overlege ved Sunnaas sykehus poliklinikk på programmet «Helse og arbeid».

– Når det gjelder Sunnaas sykehus «Helse og arbeid»-tilbud så gjør vi der en tverrfaglig kartlegging av pasienter med helseutfordringer som går ut over deres arbeidsevne. Vi har da ofte behov for å innhente opplysninger, for eksempel epikriser og rapporter, som ikke er vedlagt i henvisningen. Jeg benyttet direkte dialogmelding til dette i forrige uke, og det fungerte meget bra, sier Nysether. 

Disse har jobbet med innføring på Sunnaas: Foran fra venstre: Bente Knutsmoen (systemansvarlig DIPS), Marianne Sværd (rehabiliteringsrådgiver, Regional koordinerende enhet). Bakerst fra venstre: Marie Wilhelmsen (systemansvarlig DIPS), Kirsti Bjune (fagdirektør), Anette Louise Narvesen (sekretær, Pasientarkiv) og Hans Kristian Skara (enhetsleder, Teknologi og e-helse). (Foto: Sunnaas sykehus)

Nye bruksområder

Med innføringen på Sunnaas har alle helseforetak i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger overfor legekontor.

Prosjektet har fått tilbakemeldinger fra helseforetakene om at løsningen har bidratt til enklere logistikk under koronasituasjonen. Les mer her.

– Etter at løsningene er blitt innført, har sykehusene ganske raskt funnet nye bruksområder. Dialogmeldinger har lenge vært brukt for inneliggende pasienter overfor kommuner. Nå ønsker man å bruke dialogmeldinger overfor kommuner også for polikliniske pasienter, og det legger prosjektet til rette for, sier prosjektleder Mona Syversen (bildet).

Mona-Syversen-2.jpg– Vi optimaliserer nå flyten knyttet til besvarelser fra kommuner. De fleste som mottar meldinger fra et helseforetak, enten det er dialogmelding, epikrise eller prøvesvar, kan besvare disse med en dialogmelding. For å sikre rask oppfølging på helseforetaksiden er det viktig at så mange av besvarelsene som mulig går direkte dit man ønsker dem, sier Syversen.

11. juni ble videreutviklet løsning for sortering av besvarelser fra kommuner i DIPS innført ved Sørlandet sykehus, som skal prøve ut denne utvidelsen gjennom sommeren. Målet er innføring ved øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst til høsten.
Løsningen er også tatt i bruk innenfor laboratoriemedisin, blant annet ved Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet og Vestre Viken som har skrevet om dette i Praksisnytt.

Også andre faggrupper ved helseforetak ønsker å ta tjenesten i bruk, blant annet fysioterapeuter/ergoterapeuter.

Etter sommeren blir også dialogmeldinger mellom helseforetak innført. Løsningen skal etter planen overleveres til drift og forvaltning innen 1. oktober i år.

Les mer om prosjektet her.

Publisert 22.06.2020 17:00 | Endret 22.06.2020 17:18

 Handler om

 Relaterte enheter