Dialogmeldinger etablert i hele regionen

​Prosjektleder Mona Syversen leverte sluttrapporten for prosjektet 19. november. Alle ni helseforetak, samt Betanien Hospital Skien, Revmatismesykehuset Lillehammer og regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus, bruker nå løsningen. (Foto: Andrea Syversen)

​Løsningen med dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er nå etablert i hele Helse Sør-Øst. Dette sikrer trygg og enkel dialog om pasienter.

Marte Mellingsæter (bildet) er avdelingsoverlege og leder på geriatrisk avdeling og poliklinikk ved Akershus universitetssykehus og har brukt dialogmeldinger i kontakt med fastleger i et halvt år.
– Når jeg behandler henvisninger kan jeg stille fastlegene direkte spørsmål om innholdet. Det er raskere, mindre formelt og oppfattes - innbiller jeg meg -  som mindre kritisk, enn om det hadde kommet i et brev, som var det vi brukte før. 
Fra å være et verktøy for dialog mellom sykepleiere i helseforetak og kommuner om inneliggende pasienter (PLO-meldinger), brukes det nå også mellom leger eller andre behandlere i helseforetakene og fastleger, til avklaringer om pasienter som er i et behandlingsforløp.

Mellingsæter har også benyttet løsningen i dialog med fastleger om erfaringer med medikamenter for å kunne samstemme medisinlister og gjøre bedre vurderinger av legemiddellisten. 

– Det at dialogen er del av journalen disiplinerer, og det er viktig at vi har en hyggelig tone, sier hun. 

 

Nyttig også for pasienten

Fastlegen bruker oftest tjenesten til å etterspørre status på en henvisning, ettersende tilleggsopplysninger, eller stille spørsmål om legemiddelbehandling.  Fra helseforetakenes side brukes den i hovedsak til å innhente tilleggsinformasjon knyttet til innsendt henvisning for å kunne gi riktig vurdering, eller stille spørsmål knyttet til pasienter i et behandlingsforløp.
– Dette er nyttig for å samordne et pasientforløp, og skal erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger, sier prosjektleder Mona Syversen. Hun leverte sluttrapporten for prosjektet til programstyret i regional klinisk løsning 19. november.
Alle ni helseforetak, samt Betanien Hospital Skien, Revmatismesykehuset Lillehammer og regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus, bruker nå oppdatert løsning. Hver måned utveksles det nå drøyt 20 000 dialogmeldinger i Helse Sør-Øst, i tillegg utveksles PLO-meldinger som før.

– Forenklet dialog mellom forskjellige omsorgsnivå kommer pasientene til gode ved at risikoen for misforståelser reduseres, sier Syversen. 

 

Viktig samspill med linjeorganisasjonen

Dialogmelding er velegnet for avklaring av konkrete spørsmål og bidrar til at beskjeder formidles i en sikker kanal og kommer rett til riktig mottager. Prosjektlederen understreker at et godt samspill med linjeorganisasjonen har vært avgjørende for en vellykket gjennomføring:
– Vi har hatt med veldig flinke folk, både fra helseforetakene, Sykehuspartner og leverandøren DIPS, med god kompetanse både innen samhandling og elektronisk meldingsflyt.

Syversen legger også til at praksiskonsulentene på helseforetakene har vært viktige bidragsytere i prosjektet:
– De har gjennom mange år vært pådrivere for å få tatt løsningen i bruk og var sentrale i innføring av løsningen ved respektive helseforetak og sykehusområder. 

 

Papirpost fra fastleger nesten borte

Sykehuset i Vestfold har et sentralt henvisningsmottak som tar imot og håndterer dialogmeldingene. Seksjonsleder Gina Glitre Feen (bildet) ser tydelige endringer fra tidligere:
– Nå sender de dialogmeldinger der det er mulig, og vi unngår postgang som tar flere dager og mye ventetid i telefonen. Det som eventuelt mangler i en henvisning er også mye enklere å få ordnet opp i når vi kan ta det raskt, sier hun.
 
Feen peker også på at fastlegene er blitt flinke til å bruke de ulike kanalene som forutsatt: 

– I begynnelsen kom det en del dialogmeldinger med innhold som skulle vært i henvisningen, og da var vi raske med å be om at det ble endret. Dette har hatt god effekt, og skillet mellom innholdet i dialogmeldingene og selve henvisningen er nå mye tydeligere.

Medarbeiderne på henvisningsmottaket er godt kjent med meldingstypen og kjenner sykehusets organisering inngående.
– Dette er veldig nyttig hvis det for eksempel er behov for å avklare hvilken avdeling meldingen skal til. Også hvis det er spørsmål om utlevering av en pasientjournal til andre helseforetak eller fastleger, ber vi dem sende det som dialogmelding. Da blir dette samtidig dokumentert.

Publisert 16.12.2020 17:00 | Endret 17.12.2020 12:27

 Handler om

 Relaterte enheter