Enklere logistikk med dialogmeldinger

Prosjektleder Mona Syversen får positive tilbakemeldinger fra de som har tatt i bruk dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor.

​Dialogmelding helseforetak – legekontor har bidratt til enklere samarbeid mellom sykehus og legekontor i koronasituasjonen. Når Sunnaas sykehus innfører løsningen 4. juni, har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor.

​Sunnaas sykehus skulle etter planen innføre løsningen 9. september, men innføringen er nå fremskyndet til 4. juni. Dermed utveksler alle helseforetakene i Helse Sør-Øst dialogmeldinger med legekontorene allerede før sommeren.

Akershus universitetssykehus var det nest siste helseforetaket i Helse Sør-Øst som har innført løsningen for dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor. Helseforetaket tok løsningen i bruk 7. mai.

–  Det neste steget er at helseforetakene utveksler dialogmeldinger seg i mellom, og vi planlegger å innføre også dette før sommeren, sier prosjektleder Mona Syversen.

Enklere i koronasituasjonen

Prosjektet har fått tilbakemeldinger fra helseforetakene om at løsningen har bidratt til enklere logistikk under koronasituasjonen.

–  En del planlagte konsultasjoner på sykehusene er blitt utsatt den senere tiden, og dialogmeldingene har gjort kommunikasjonen om dette enklere mellom sykehusene og fastlegene, sier Syversen.

Et eksempel er Vestre Viken som ber fastlegene sende dialogmelding om pasienter som de mener må prioriteres opp. Bakgrunnen er at koronautbruddet fører til at kapasiteten i sykehuset blir omdisponert slik at mye planlagt aktivitet er blitt utsatt eller avlyst. Hvis fastlegene mener at noen av disse pasientene likevel bør prioriteres, blir de bedt om å sende en dialogmelding om dette.

Tilbakemeldingene fra helseforetakene viser også at dialogmeldingene den senere tiden har handlet om forberedelser og forholdsregler knyttet til planlagte avtaler, møter som utsettes, kontroller som avlyses og pasienter som holdes hjemme eller i karantene.

–  Noen bruker også dialogmeldingene for å informere om positiv eller negativ test for covid-19, og tiltak som må gjøres på grunn av dette, sier Syversen.

Økende bruk

Det sendes stadig flere dialogmeldinger. I mars ble det utvekslet til sammen over 10.000 frittstående dialogmeldinger ved helseforetakene som har tatt løsningen i bruk.

–  Det sendes tre ganger så mange dialogmeldinger innenfor somatikk enn psykiatri, og det er som oftest fastlegene som starter dialogen. Innenfor psykiatrien er det i større grad behandler på sykehus som starter dialogen, sier Mona Syversen.

Dokumenteres i pasientjournalen

Målet med dialogmeldingene er en mer effektiv og dokumentert dialog mellom legekontorene og sykehuslegene. Dialogmeldingene vil gi bedre kvalitet på henvisninger og forbedret oppfølging av pasienter etter utskrivning, noe som vil føre til raskere og sikrere pasientforløp. Løsningen innebærer også at kommunikasjon mellom legekontor og sykehuslege dokumenteres i pasientjournalen. Bruk av epikrise og henvisningsmelding til dialog om andre temaer vil bli unngått og antall telefoner og papirhenvendelser forventes å bli redusert.

Dialogmeldinger brukes fra før mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger.

Løsningen skal etter planen overleveres til drift og forvaltning innen 1. oktober i år.
Les mer om dialogmeldinger

Publisert 07.05.2020 07:30 | Endret 11.05.2020 15:11

 Handler om

 Relaterte enheter