Evaluering av pilot for digital utsending av ventelistebrev viser gode resultater

​Assisterende prosjektleder/fagansvarlig Lydia Zaric får gode tilbakemeldinger på digital utsending av brev.

​​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset piloterte løsningen digital utsending av ventelistebrev i vinter. Resultatene viser nå at de ansatte synes løsningen er enkel å bruke, at de sparer tid og at det er lettere å nå raskt frem til pasienter.

– Blant annet erfarte pilotsykehusene at pasienter ringte med en gang hvis timen ikke passet, og at det da ble bedre tid til å kalle inn en annen, sier assisterende prosjektleder/fagansvarlig Lydia Zaric. Løsningen viste seg også nyttig når helsepersonell avtalte time med pasient per telefon, og brevet kunne sendes digitalt med en gang etterpå.

Brevet sendes fra elektronisk pasientjournal (DIPS) til helsenorge.no hvis pasienten har en bruker der, eller til pasientens digitale postkasse.  De som ikke er digitalt aktive, får brevet fra Postens sentrale utskriftstjeneste og levert i sin postkasse som i dag. 

– Et ønske som fremkom i piloten var muligheten for å se om pasienten var bruker på helsenorge.no eller hadde digital postkasse før utsendelse av brev fra DIPS, men løsningen åpner ikke for det per i dag, sier Zaric.
Tall fra begge sykehusene i piloten viser at de fleste brev ble levert på helsenorge.no; 65 prosent ved Revmatismesykehuset og cirka 50 prosent ved Sykehuset Innlandet. Mange brev ble også levert til sentral utskriftstjeneste, mens færrest ble levert til elektronisk postkasse.

Brukerundersøkelse

Som del av piloten ringte Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset både «digitale» og «analoge» pasienter om deres opplevelse av løsningen. De som fra før var vant til å få informasjon fra det offentlige i digitale kanaler, ga tilbakemelding om at dette var brukervennlig og praktisk. 

– De som ikke hadde smarttelefon eller ikke brukte tjenester på nett, var som forventet mer avmålte, sier Lydia Zaric.  Det er positivt at flere at pasientene som ikke brukte helsenorge.no eller hadde elektronisk postkasse ønsket å få neste brev fra sykehuset digitalt da de fikk forklart hva det innebar.

Tilbudet om digitale brev fra sykehuset går til alle pasienter over 16 år, både i somatikk og psykiatri.
Zaric understreker at det i pilotfasen har vært relativt få respondenter med i brukerundersøkelsen og at resultatene dermed må tolkes forsiktig.

– Fordi pilotfasen har vært kort har det ikke vært mulig å vise om løsningen har påvirket andelen «pasient ikke møtt». Dette følges opp i kvalitetsindikatorrapporteringen, sier hun.

Basert på evalueringen og erfaringer i pilotperioden, anbefaler prosjektgruppen at løsning breddes i tråd med planen, forutsatt at det som er fremkommet av forbedringspunkt blir avklart og håndtert.  Programstyret tok evalueringsrapporten fra pilotperioden til orientering i møte 23. mars og sluttet seg til anbefalingen.
Løsningen innføres før sommeren på Oslo universitetssykehus og ved Sørlandet sykehus, mens Sykehuset Telemark tar den i bruk til høsten.

Les mer om digital utsending av brev her.

Publisert 08.05.2020 08:00 | Endret 08.05.2020 14:14

 Handler om

 Relaterte enheter