Forbedret klinisk logistikk skal gi mer tid til pasientbehandling

​Eldrid Schei leder prosjektet Klinisk logistikk.

​Mer tid til pasientrettet arbeid. Det er målet med å forbedre den kliniske logistikken i sykehusene. Prosjektet er nå i gang med å planlegge anskaffelse av IKT-støtte som legger til rette for forbedringene.

​Prosjektet Klinisk logistikk handler om å forbedre logistikken i sykehusene på en slik måte at det blir mer tid til å behandle pasienter. Eksempler på dette er digital innsjekk og betaling, sengepostliste i digitale tavler og prosesstøtte, for å bestemme prioritering i behandling av pasientene basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er.

Pasientene kan for eksempel selv sjekke inn når de kommer til sykehuset, og selv betale når de skrives ut. Dermed blir det færre oppgaver for skrankepersonell og en bedre opplevelse for pasientene. Bedre logistikk kan også gi redusert tid fra pasienten har forlatt sykehuset til rommet er ferdig rengjort og klart til en ny pasient. Færre bomturer og bedre flyt for portørene er en annen nytteverdi. Når det skal tas prøver av inneliggende pasient kan tiden det tar fra prøven besluttes til laboratoriesvaret foreligger forkortes. På sengeposten kan elektroniske tavler gi færre systemer å slå opp i, samtidig som oversikt over fallrisiko kan føre til færre fall.

Skal anskaffe løsning

– Ved å forbedre den kliniske logistikken kan vi i størst mulig grad fjerne ikke-medisinske hindre, og gjøre håndteringen av pasienten mer effektiv og dermed få mulighet til å behandle flere pasienter, sier prosjektleder Eldrid Schei. Hun leder prosjektet hvor målet er å legge til rette for klinisk logistikk ved regional støtte til lokale prosessforbedringer. Dette skal gjøres gjennom anskaffelse av en eller flere løsninger for klinisk logistikk. IKT-støtten skal innføres stegvis og modulbasert på bestillinger fra helseforetakene. Helseforetakene skal selv gjennomføre endringsprosjekter som sikrer nytteverdien.

Arbeidet er i tråd med satsningsområde fire i Regional utviklingsplan «Mer tid til pasientrettet arbeid». Klinisk logistikk handler i hovedsak om å fjerne forhold som hindrer en effektiv håndtering av pasienten.

Bygger på Sykehuset Østfolds erfaringer

Prosjektet skal bygge videre på erfaringer fra Sykehuset Østfold som i dag er det eneste helseforetaket i regionen med betydelig grad av IKT-støtte for klinisk logistikk. Der ser man at endrede arbeidsprosesser og god bruk av teknologi, har fjernet flere hindre for en effektiv pasienthåndtering. IKT-løsningene på sykehuset har fått annerkjennelse, som for eksempel i Sykehustalen 2018 hvor løsning for klinisk logistikk på Sykehuset Østfold fikk positivt omtale. I tillegg fikk Sykehuset Østfold nivå 6 på EMRAM-skalaen til Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) i desember 2017. Løsningen for klinisk logistikk bidro sammen med andre fagsystemer, til dette.

– Felles for alle helseforetakene i regionen er at det ønskes IKT-støtte for klinisk logistikk. Alle foretakene har gjort henvendelser angående selvinnsjekk og betalingsløsninger, og de fleste ønsker også tavleløsninger for pasientlogistikk. Helseforetak som skal ta i bruk nye bygg ønsker IKT-støtte på lik linje som Sykehuset Østfold har i dag, sier Schei.

Helseforetakene velger selv

Prosjektets konsept har ti byggeklosser som helseforetakene selv kan velge å innføre de nærmeste årene. Byggeklossene skal realiseres med én eller flere IKT-løsninger. Det antas at noen foretak kun vil velge noen få byggeklosser, som i noen grad løfter nivået på IKT-tilnærmingen til klinisk logistikk. Andre foretak antas å velge byggeklosser som gjør at de kan løfte seg til tilsvarende eller høyere nivå enn hva Sykehuset Østfold har i dag.

Prosjektets konseptfase er avsluttet, og programstyret i Regional klinisk løsning besluttet 23. mai at Klinisk logistikk går videre med neste fase som er planlegging av anskaffelse. Fasens periode strekker seg fram til eventuell beslutning om oppstart av anskaffelse er tatt av styret i Helse Sør-Øst.

Publisert 27.06.2019 16:00 | Endret 27.06.2019 15:13

 Handler om

 Relaterte enheter