HF-HF kommunikasjon vellykket gjennomført

29. januar 2020 ble leveransene fra prosjekt HF-HF kommunikasjon formelt overlevert fra prosjektleder Mona Syversen til regional systemeier Ulf E. W. Sigurdsen i Helse Sør-Øst.

​Prosjektet HF-HF kommunikasjon avsluttes etter å ha bidratt til sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. Siste del av prosjektet sørget for avvikling av parallell papirkopi for elektroniske epikriser mellom helseforetak og innføring av henvisning sendt som epikrisemelding.

​Programstyret i Regional klinisk løsning vedtok 30. januar at prosjektet avsluttes. Sluttrapporten viser at prosjektet har gjennomført oppdraget med å forbedre den elektroniske utvekslingen av dokumenter mellom sykehusene i regionen. Avvikling av papir gir forenklede arbeidsprosesser, og informasjon mellom sykehusene utveksles raskere. Samtidig blir det enklere å sammenligne laboratoriesvar fra forskjellige sykehus.

Delprosjekt henvisning var den siste delen av prosjektet. Aktivitetene i delprosjektet var fullført 31. desember 2019 og leveransene er akseptert av helseforetakene, Sykehuspartner og regional systemeier. Alle helseforetak i Helse Sør-Øst utveksler nå elektroniske epikriser, med PDF-vedlegg innbakt, uten bruk av parallell papirkopi. Henvisning sendt som epikrisemelding er tatt i bruk ved fem helseforetak og planlegges tatt i bruk ved de resterende fire i løpet av første halvår 2020.

Dyktige prosjektmedarbeidere

Prosjektet har frikjøpt ressurser fra helseforetakene i fire måneder av gangen. Det har vært samhandlingsressurser, laboratoriefaglig personell og personell fra helseforetakenes dokumentsentre eller avdelingsvise mottak. Det har vært mye testing underveis, og prosjektmedarbeiderne har også hatt en del jobb etter produksjonssetting med funksjonelle spørsmål.

–  Jeg vil takke både helseforetakene og tekniske ressurser for tålmodighet og god innsats gjennom mange år. Vi har hatt med oss ressurser fra helseforetakene, Sykehuspartner og DIPS AS med svært god kjennskap både til digital samhandling, pasientjournalen og laboratoriedataløsningen, samt de tilhørende tekniske løsningene vi jobber med. God kontinuitet på ressurser over tid og på tvers av prosjekter gir stabilitet og historikk – samtidig gjør standardiserte løsninger og regionale tekniske ressurser det mulig å spille på flere ressurser ved behov, sier prosjektleder Mona Syversen.

Prosjekt i fire faser

Prosjektet HF-HF kommunikasjon omfatter de tre delprosjektene laboratoriesvar, epikriser og henvisninger. RKL-prosjektet elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak gjennomførte pilotering av henvisning, epikrise og laboratoriesvar mellom helseforetak i perioden fra 2014 til 2016.  Videre utbredelse av de piloterte løsningene for epikrise og laboratoriesvar, samt løsning for henvisning utvekslet som epikrisemelding, ble deretter gjennomført i regi av nytt RKL-prosjekt HF-HF kommunikasjon.

Prosjektets fase 1, som omfattet utbredelse av løsning for mottak av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus ved alle helseforetak ble gjennomført i løpet av 2017 og 2018.  Fase 2 ble gjennomført i den samme tidsperioden, hvor løsning for mottak av eksterne elektroniske epikriser ble innført ved alle helseforetak. Sluttrapportene for delprosjektene epikriser og laboratoriesvar ble levert i april i fjor.

Fra september 2017 til desember 2018 gikk prosjektets fase 3, som var pilotering av løsning for utveksling av henvisning som epikrisemelding mellom to helseforetak. I 2019 ble fase 4 gjennomført og dette var utbredelse av løsning for utveksling av henvisning som epikrisemelding mellom to helseforetak. Løsning for henvisning utvekslet som epikrisemelding innad i spesialisthelsetjenesten er nå tatt i bruk ved fem helseforetak og planlegges tatt i bruk ved de resterende fire i løpet av første halvår 2020.

Arbeidet videreføres

Forvaltning overtar nå videre oppfølging av løsningene som prosjektet har innført.

–  Vi håper å åpne for epikrisemottak til helseforetakene fra alle eksterne aktører. Dette gjelder stort sett avtalespesialister og helseforetak i andre regioner når sykehusene henviser pasienter videre dit. I dag sendes disse epikrisene på papir, sier Mona Syversen.

Når det gjelder elektroniske laboratoriesvar har ikke Oslo universitetssykehus kuttet parallell papirkopi. Det forventes at dette blir gjort i løpet av 2020.

Arbeidet med helseforetakenes elektroniske kommunikasjon videreføres også i prosjektet dialogmelding helseforetak – legekontor. Les mer om prosjektet her.

Publisert 07.02.2020 14:00 | Endret 09.02.2020 19:04

 Handler om

 Relaterte enheter