Hadde ikke greid å ta unna alt uten elektronisk løsning

– ​Løsningen er enklere og bedre å bruke for de som bestiller korona-analyser og vi blir kvitt papirrekvisisjonene, sier Gia Deyab som er systemansvarlig for IHR i Vestre Viken.(Foto: Vestre Viken)

​– Uten interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) hadde vi ikke greid å ta unna alle korona-analysene så raskt som vi gjorde i vår, sier bioingeniør Gia Deyab i Vestre Viken.

​– Løsningen er enklere og bedre å bruke for de som bestiller koronaanalyser. Samtidig blir vi kvitt papirrekvisisjonene, og det er en stor kvalitetsforbedring, sier Deyab. Hun er systemansvarlig for IHR i helseforetaket og jobber ved avdeling for laboratoriemedisin.
Deyab har også opplevd løsningen som fleksibel:
– Da Asker legevakt i vår måtte håndtere et stort og økende volum av korona-analyser, henvendte de seg til Bærum sykehus med spørsmål om analysene kunne rekvireres elektronisk. Med god bistand fra leverandøren, ble resultatet at legevakten 24 timer senere kunne sende korona-analyser elektronisk til sykehuset, forteller hun.

 

Elektronisk rekvirering fra flere

Helse Sør-Øst har siden 2010 hatt en løsning for interaktiv henvisning og rekvirering. Den sikrer at fastleger kan rekvirere laboratorieanalyser og henvise sine pasienter til røntgenundersøkelser på sykehuset. Ny IHR-løsning fra DIPS (DIPS Interactor) skal erstatte denne og også gjøre det mulig med elektroniske bestillinger fra andre rekvirenter som legevakt, helsestasjoner og sykehjem.

– Fra de kommunale helsetjenestene har sykehusene hittil fått papirrekvisisjoner, noe som medfører mye tid på laboratoriet til manuell registrering. Mange spesialanalyser kan også bare utføres på Oslo universitetssykehus, og rekvisisjoner som må sendes dit fra andre helseforetak, har hittil vært på papir, sier prosjektleder Hanna Elgvin (bildet).
Den nye løsningen for henvisning og rekvirering skal sikre elektroniske bestillinger til helseforetakene, også når legekontorene går over til skybaserte journalsystemer slik flere er i ferd med å gjøre. Prosjektlederen ser frem til å teste skyløsningen i løpet av 2021.


Prosjektleder for innføring av interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) Hanna Elgvin.

 

Viktig arbeid på helseforetakene

Avdelingene for laboratorier og bildediagnostikk på helseforetakene har etablert egne IHR-team som er i full gang med å redigere «biblioteket» med laboratorieanalyser og røntgenhenvisninger. De skal være med å teste for å sikre at meldingene kommer korrekt fram til de 25 fagsystemene på de ulike foretakene i Helse Sør-Øst. De skal også innføre løsningen hos legekontor og legevakter lokalt, samt hos andre rekvirenter i kommunal helsetjeneste.
– Dette er imponerende av alle involverte, gitt den krevende koronasituasjonen vi er i, sier Elgvin. 


Sparer mye tid

I dag håndterer Vestre Viken cirka 10 millioner analyser i året, og halvparten av disse kommer fra primærhelsetjenesten. Med den nye løsningen på plass, forventer foretaket å kunne øke kapasiteten. Deyab anslår en besparelse på 64 timer for hver tusende prøve som tas sammenlignet med papirrekvisisjoner.


Prosjektet startet gjennomføringsfasen 8. oktober og Vestre Viken skal teste løsningen frem til 1. mars 2021. Etter planen skal løsningen da være klar til å tas i bruk på legevakter og helsestasjoner.

 

Bedre kvalitet og kortere svartid

Mona Stidahl (bildet), spesialkonsulent fra klinisk IKT ved Sykehuset Østfold, sier de har «tjuvstartet» med bruk av løsningen for å ta unna covid-19-prøver fra legevakter og luftveisklinikker.

– Tilbakemeldingene er de at de sparer mye tid ved å rekvirere elektronisk, noe som igjen bidrar til økt kapasitet ved teststasjonene. Elektronisk rekvirering forenkler også hverdagen på laboratoriet. Fordi det blir lettere å håndtere mengden med prøver som kommer inn, blir også svartiden kortere. Dette er spesielt viktig i smittesporingsarbeidet for covid-19, sier Stidahl. 
Hun ser frem til etter hvert å kunne fase papir helt ut.
–  Vi ønsker å gi eksterne muligheten til å rekvirere laboratorieundersøkelser og henvise til bildediagnostikk elektronisk.  Det blir også viktig å ha en løsning som tar høyde for at de bytter til skybaserte EPJ-systemer, og å tiltrekke oss nye brukere av tjenestene våre.

Laboratoriet ved Sykehuset Østfold tar imot ca. 12,4 millioner analyser årlig, og over 60 % av disse kommer fra eksterne rekvirenter. Sykehuset planlegger å inkludere hele sitt tjenestetilbud i DIPS Interactor, det vil si mikrobiologi, medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin og patologianalyser. Dette vil også gjelde bildediagnostikk, inkludert henvisninger til brystdiagnostikk. 

 

Mona Stidahl (t.v.), spesialkonsulent ved klinisk IKT på Sykehuset Østfold og markedskonsulent ved senter for laboratoriemedisin, Saratha Uthayakumar. (Foto: Sykehuset Østfold)

Publisert 10.11.2020 06:00 | Endret 10.11.2020 13:17

 Handler om

 Relaterte enheter