Heldagssamling for prosjektet digital utsending av brev

​Heldagssamlingen ble avsluttet med god mat.

​Alle lokale prosjektledere og deres kommunikasjonsrådgivere var samlet på Skøyen 14. november. På agendaen stod digitalisering av informasjon til pasient i brev, test av tjenesten og ny brevmal.

​Prosjektleder Romeo Suleman presenterte plan for produksjonssetting. Det er Sykehuset Innlandet som er pilotforetak og skal etter planen gå i produksjon 22. januar.  Fagansvarlig Lydia Zaric gikk gjennom status og fremdrift for digitalisering av informasjon i vedlegg til brev i regionen.  Selv om flere helseforetak er godt i gang, er det fremdeles enkelte helseforetak som ligger bak ønsket fremdrift. Det er flere grunner til dette, både at det er vanskelig å få tid til å få fagfolk til å prioritere dette arbeidet, spesielt når det er lenge til innføringen skal skje, men også at selve rapporteringen til det regionale prosjektet ikke viser all aktivitet, for eksempel arbeid med fraser. Dette skal det regionale prosjektet ta tak i.

Hege Lilleøren Johansen fra Sykehuspartner og testleder Anders Stensrud gikk gjennom selve testopplegget, både gjennomgang av dataflyt til helsenorge.no og demo arbeidsflyt av DIPS. Så langt viser gjennomgang av test lite feil.

 Utvides med to delprosjekter

Prosjektleder for digitale innbyggertjenester (DIT), Øyvind Tobiassen, kunne fortelle at prosjektet digital utsending av brev utvides fra 1.1.2020 med delprosjektene egenerklæringsskjema og innføring av ny brevmal.

Videre orienterte han om at DIT-prosjektet ikke starter noen nye konseptutredninger. Den pågående konseptutredningen på Innsikt i planlagt forløp (tidligere Timetjenesten) er den siste konseptutredningen som gjennomføres av prosjektet. Nye konseptutredninger gjennomføres i linjen i Helse Sør-Øst RHF, avdeling for teknologi og e-helse. Det samme gjelder revisjon av veikart og målbilde fra 2020. Dette fordi fremtidige målbilder og veikart må henge sammen med målbilder og veikart for andre tjenester, og ikke være separate for DIT.

Delprosjekt skjemaer ble presentert av Marte Rime Bø. Vibeke Herikstad og Ingvild Utne gikk gjennom delprosjekt revisjon av brevmaler, mens Åshild Aurlien fortalte om analysearbeidet i delprosjekt Innsikt i planlagt forløp.

Resten av dagen ble viet til de lokale prosjektlederne og deres samarbeid med kommunikasjonsavdelingene om digitalisering i helseforetakene.

Publisert 18.12.2019 23:00 | Endret 18.12.2019 22:47

 Handler om

 Relaterte enheter