Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale om å fornye IKT-løsningene i AMK-sentralene

​De regionale helseforetakene har nå inngått en avtale med Locus Solutions AS om levering av ny IKT-løsning i AMK-sentralene.

​Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjenester (113) over hele landet.  Men dagens løsninger i AMK-sentralene er fragmenterte og begrenser muligheten til helhetlig arbeidsflyt. Det er derfor behov for en brukervennlig, effektiv, robust og fremtidsrettet AMK-løsning.


Nye AMK-løsninger gjør at helsepersonell vil bli bedre rustet til å besvare medisinske nødsamtaler (113) og gi råd når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentralene kunne avlaste hverandre i større grad enn i dag.

 

Tilslutning fra alle helseregionene

Styrene i alle de fire helseregionene besluttet i sommer å inngå en interregional avtale for ny AMK IKT-løsning med tilhørende kartløsning (jf. styresak 075-2020 i Helse Sør-Øst). Avtale med valgt leverandør Locus Solutions AS er nå signert.
Detaljspesifisering av løsningen pågår i regi av det interregionale prosjektet til over nyttår. Deretter følger utvikling og implementering i 2021 og 2022. Målet er å pilotere de første AMK-sentralene i løpet av høsten 2022.

 

Regionale mottaksprosjekter

Det er etablert mottaksprosjekter i hver av helseregionene som skal ivareta innføring av de nye løsningene ved landets 16 AMK-sentraler og akuttmottak. Fem av disse 16 AMK-sentralene ligger i Helse Sør-Øst.
– Det regionale mottaksprosjekt er i planleggingsfasen og forbereder gjennomføring våren 2021, sier prosjektleder Mona Syversen fra Sykehuspartner, som sammen med Arild Østergaard fra Oslo universitetssykehus leder det regionale prosjektet i Helse Sør-Øst.

 


Mona Syversen fra Sykehuspartner leder prosjektet sammen med Arild Østergaard fra Oslo universitetssykehus.

 

Det var i 2015 at de regionale helseforetakene fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å gjøre en felles anskaffelse av ny AMK IKT- løsning. Anskaffelsesprosjektet har vært ledet av Helse Vest.


Parallelt med AMK-prosjektet anskaffer Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF ny kommunikasjonsløsning som vil integreres med den nye AMK-programvaren.


For ytterligere detaljer om løsningene og selve avtalen, se pressemelding fra det interregionale AMK IKT-prosjektet og informasjon fra Sykehusinnkjøp. Du kan også lese mer på det regionale prosjektets internettsider.

Publisert 09.11.2020 18:00 | Endret 10.11.2020 13:19

 Handler om

 Relaterte enheter