Målarkitektur og veikart tar form

​Styringsgruppeleder for klinisk legemiddelsamhandling Roar Rønning.

​Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling fikk støtte for mål og vei mot planlagt løsning i styringsgruppen 11. desember. 

Prosjektet skal bidra til bedre legemiddelhåndtering ved å øke samhandling om legemiddelinformasjon mellom elektronisk pasientjournal (DIPS) og regional kurve- og medikasjonsløsning (MetaVision) i Helse Sør-Øst, og de nasjonale løsningene e-resept og kjernejournal.

– Vi vil at legemiddelinformasjon skal flyte sømløst mellom systemene og legge til rette for best mulig prosesstøtte og kvalitet i klinikernes arbeid med legemidler. Det å slippe å dobbeltregistrere legemiddelinformasjon i forskjellige systemer, reduserer risikoen for feil og øker pasientsikkerheten, sier styringsgruppeleder Roar Rønning som også er overlege på Sykehuset Innlandet og assisterende programleder i regional klinisk løsning.

Prosjektet skal også bidra til en samlet og oppdatert nasjonal liste over pasientens aktuelle legemidler (pasientens legemiddelliste). I tillegg planlegges sikker funksjonalitet for registrering og lesing av legemiddelreaksjoner (CAVE).

 

Økt samhandling

Styringsgruppen støtter prosjektets plan om å dele arbeidet opp i mindre «platåer».
– Innholdet i hvert enkelt platå bygger på hverandre og er satt sammen med tanke på at det skal være håndterlig for alle involverte parter, bl.a. for leverandører og interne ressurser ved helseforetakene, sier Rønning. 
De første trinnene vil i stor grad være med på å øke den interne samhandlingen i Helse Sør-Øst, og å tilpasse arbeidsprosesser for å samhandle med de nasjonale tjenestene. Dette innebærer blant annet å gjøre legemiddelverkets nye kodeverk tilgjengelig i MetaVision og å bedre legemiddelsamhandlingen mellom DIPS, MetaVision og e-resept.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra klinikere som ønsker bedre samhandling mellom fagsystemene på dette området, sier Rønning.

 

Samordning med kjernejournal

I tillegg vil registrering og varsling av legemiddelreaksjoner bli samordnet med kjernejournal, noe Rønning ser frem til:
– I dag er informasjonen ulikt strukturert i applikasjonene som benyttes, dvs. i kjernejournal, DIPS og MetaVision. Det gir utfordringer knyttet til slike hendelser. Ved å standardisere i henhold til den strukturen som er i kjernejournal, kan vi fjerne noen av disse.  

Brukergrensesnittet vil bli mer standardisert og bidra til at varsler blir mer korrekte og enklere å håndtere. Rønning viser også til at tiltakene vil gi høyrere datakvalitet.
Styringsgruppen for prosjektet har representanter både fra helseforetakene og Sykehusapotekene. Det er også etablert en referansegruppe med fagfolk fra helseforetakene som gir innspill underveis.

Publisert 16.12.2020 17:00 | Endret 17.12.2020 14:36

 Handler om

 Relaterte enheter