Pasienter skal få se henvisningsstatus på helsenorge.no

​Leder for prosjektet mine henvisninger Lydia Zaric.

​Pasienter med brukerprofil på helsenorge.no skal etter hvert kunne se hvor langt henvisningen deres er kommet i behandlingen ved sykehuset.

​– Å kunne se om en henvisning er mottatt og vurdert, eller om man har fått time, er et viktig skritt på vei mot pasientens helsetjeneste på nett. For helseforetakene vil det trolig bety færre telefoner med spørsmål om henvisningsstatus, sier leder for prosjektet mine henvisninger Lydia Zaric.
Prosjektet gikk i oktober over i en gjennomføringsfase.
– Hvor lang tid sykehuset bruker på vurderingen blir med dette synlig for pasienter, men tjenesten betyr i utgangspunktet ingen endringer i dagens interne rutiner ved helseforetakene. Tjenesten er mye brukt i Helse Vest og Helse Nord, som tilbyr dette i dag, sier hun.

 

Enklere for pasienten å bruke sine rettigheter

Visningen er begrenset til henvisningsstatus fra DIPS, og prosjektet omfatter tre leveranser: Status på henvisning, visning av rettighetsinformasjon og skjema for rettighetsklage.
Rettighetsinformasjon blir samtidig knyttet til henvisningsstatus, og de som ønsker å klage, finner en lenke til klageskjema på helsenorge.no. Dette sendes til helseforetakenes saksbehandlingssystem Public 360 når det er ferdig utfylt.
– Det blir enklere for pasienten å aktivt bruke sine rettigheter, som for eksempel klage på avslag på henvisningen eller purre hvis vurderingsfristen overskrides. Når rettighetsinformasjon og klageskjemaet lanseres for Helse Sør-Øst vil også de andre regionene ta det i bruk, sier fagansvarlig og assisterende prosjektleder, André T. Smitt-Ingebretsen som jobber ved Sørlandet sykehus. 

 

Fagansvarlig og assisterende prosjektleder for mine henvisninger, André T. Smitt-Ingebretsen. 

 

Lansering våren 2021

Mine henvisninger inngår i arbeidet med  digitale innbyggertjenester.  Budsjettet for gjennomføringsfasen er på 8,1 millioner kroner. Planen er å pilotere på ettervinteren 2021 og lansere løsningen i løpet av våren.

 

God oppslutning

Prosjektet har tett kontakt med helseforetakene og har involvert ulike fagpersoner, blant annet i arbeidet med ROS-analysen.
– Det er kommet mange nyttige innspill fra ulike fagmiljøer, blant annet når det gjelder behovet for begrensning av innsyn i enkelte tilfeller, sier Lydia Zaric, og nevner som eksempel at det ikke vil være mulig å se henvisningsstatus for barn under 16 år.

– Ellers tror jeg tjenesten vil være nyttig, både for pasienter og for medarbeidere ved sykehusene, sier hun.

 

Fakta om tjenesten

Gjennom tjenesten som etableres skal pasient via helsenorge.no:
• Kunne se status for henvisning som er mottatt i DIPS i Helse Sør-Øst
• Bli presentert for rettigheter som er relevant for statusen som presenteres
• Gis mulighet til enkelt å ivareta sine rettigheter

Publisert 10.11.2020 07:00 | Endret 10.11.2020 13:44

 Handler om

 Relaterte enheter