Prinsipper for nye pasientinnkallinger på nasjonal innspillrunde

Foto av Vibeke Herikstad

​Prosjektleder Vibeke Herikstad

​Prosjekt digitale innbyggertjenester har, i samarbeid med en regional og en nasjonal arbeidsgruppe, utarbeidet anbefalinger for nye pasientbrev i klart språk. I den regionale arbeidsgruppen har blant annet fire av helseforetakene deltatt. Anbefalingene har i januar vært på nasjonal innspillsrunde.

​Med anbefalingene er det også sendt ut et notat som viser vurderingene som er gjort, og et eksempelbrev og en presentasjon til bruk i egen organisasjon.

–  De viktigste grepene vi foreslår nå er at vi legger til rette for nye og enklere brev hvor det lenkes til nyttig informasjon på helsenorge.no og sykehusenes nettsider. Fokus i brevet skal være på hva pasientene skal gjøre forut for oppmøte og språket skal være respektfullt og imøtekommende. Videre struktureres innholdet i de nye brevene i fire deler hvor det vektlegges hva pasienten skal gjøre, sier Vibeke Herikstad som leder arbeidet med klart språk i pasientinnkallinger.

Løfter kvaliteten og gir gevinster

Herikstad forteller videre at tiltakene er med på å løfte kvaliteten på informasjonen til pasienten betraktelig samtidig som vi utnytter allerede eksisterende digitale kanaler. Både omfanget av oppklarende henvendelser for kontorpersonale og manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner på grunn av utilstrekkelige forberedelser knyttet til kommunikasjonssvikt skal reduseres. På lang sikt kan dette føre til reduserte antall polikliniske konsultasjoner og kortere ventelister, forteller Herikstad.

Dette er starten på overgangen til en heldigital tjeneste. I år skal dagens brev tilpasses klart språk og sendes digitalt som PDF med aktive lenker til informasjon på helsenorge.no og Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Målet er at i 2022 er det en heldigital tjeneste på helsenorge.no som gir innbygger situasjonstilpasset informasjon.

Fagdirektører beslutter

Forslag til prinsipper og nye maler er sendt til alle helseregioner, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Språkrådet for innspill. I Helse Sør-Øst er henvendelsen sendt til brukerutvalget og alle helseforetak og private-ideelle sykehus, med anbefaling om å innhente innspill fra sine brukerutvalg og ungdomsråd. Frist for tilbakemelding var 31. januar 2020.

Etter planen skal interregionalt fagdirektørmøte godkjenne prinsipper og nye maler for pasientbrev den 24. februar 2020. Deretter publiseres nye nasjonale veiledende maler på Helsedirektoratets nettsider.

Publisert 07.02.2020 13:00 | Endret 11.02.2020 15:30

 Handler om

 Relaterte enheter