Skal koordinere utviklingen av EPJ i Helse Sør-Øst med Helse Vest og Helse Nord

​​– Programstyret er svært fornøyd med den grundige utredningen av konsolideringsalternativ som ble lagt fram av prosjektet. Dette gir et godt grunnlag for det videre arbeidet mot målet «én innbygger - én journal», sier Eli Stokke Rondeel, leder av program for Regional klinisk løsning.

Arbeidet med å standardisere regional elektronisk pasientjournal (EPJ) på helseforetakene i Helse Sør-Øst går som planlagt. Gevinster ved standardisering er mange, men for å nå målet om «én innbygger – én journal» er det behov for å gjøre informasjon tilgjengelig på en mer sømløs måte enn det som er mulig med dagens løsning.

Jobben med å utrede hvordan dette kan gjøres innad i Helse Sør-Øst har pågått siden mars i fjor. Frem mot høsten skal man se nærmere på en samordning av utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget. 

 

Grundig utredning

I programstyremøtet 27. februar ble rapporten fra forprosjektet for Regional EPJ Konsolidering godkjent og prosjektet avsluttet. Programstyret besluttet også å gjennomføre regional pilot for DIPS-Arena 16.2 i henhold til plan og å iverksette arbeidet med hjelpenummer som del av Regional EPJ Konsolidering.

 

Forprosjektet har detaljert en gjennomføringsplan for en første fase av konsolideringsarbeidet i Helse Sør-Øst basert på det ene av de to konsolideringsalternativene som ble fremlagt for programstyret 2. februar. I korte trekk innebærer dette alternativet å slå sammen helseforetakenes databaser i puljer på tre og tre, og deretter løfte alle foretakene fra dagens Classic-versjon av DIPS over på en nyere versjon; DIPS Arena. Arbeidet har en tidshorisont fram mot 2022.

– Programstyret er svært fornøyd med den grundige utredningen som ble lagt fram av prosjektet. Dette gir et godt grunnlag for det arbeidet vi nå skal i gang med sammen med Helse Vest og Helse Nord, for å se på regionsovegripende planer for å nå målet om «én innbygger - én journal», sier Eli Stokke Rondeel, leder av program for Regional klinisk løsning.

 

I programstyrevedtaket fremgår det at man ønsker en ekstra vurdering av alternativer til konsolidering (sammenslåing). Dette kommer også som en nødvendig følge av oppdraget med å koordinere med de øvrige regionene. Et resultat av dette er at prosjektet Regional EPJ får en pause før arbeidet med gjennomføring kan videreføres. Dette begrunnes i høye kostnader og risiko forbundet med konsolidering. Men det betyr ikke at konsolidering skrinlegges, eller at det pågående arbeidet med standardisering får mindre verdi, understreker Stokke Rondeel.

– Målet om «en innbygger – en journal» ligger fast, og det standardiseringsarbeidet som gjøres nå er essensielt også om man skulle velge en alternativ metode for å sikre informasjonsdeling i en felles journal. Men konsolideringsarbeidet i det fremlagte alternativet har en prislapp på 1,3 milliarder kroner, inkludert oppgradering og bredding av Arena, integrasjoner og hjelpenummer. Selv om gevinstene er store, er det ønskelig å tenke seg om en gang til og se om det finnes helt andre og nye måter å gjøre dette på, sier Stokke Rondeel. En endelig anbefaling for gjennomføring av Regional EPJ vil måtte forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF for beslutning.

 

Skal samarbeide med Vest og Nord

I foretaksmøtet 10. januar fikk Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF i oppdrag å sørge for en felles plan og å koordinere utviklingen av elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, blant annet for å legge grunnlaget for felles realisering av «én innbygger – én journal». Denne planen skal overleveres 1. oktober 2017.  Prosjekt Regional EPJ vil nå samle ressurser til en snarlig workshop, hvor også relevante miljøer utenfor prosjektet vil bli invitert. Målet er å identifisere mulige andre alternativer og beskrive disse fram mot juni.

 

Klare fordeler med konsolidering

Ved å slå sammen databasene til helseforetakene i Helse Sør-Øst oppnås økt informasjonsdeling i regionen. I gjennomføringsplanen som ble fremlagt på programstyremøtet i februar, ble ulike typer gevinster for pasienter, helsepersonell, drift og forvaltning, nøye gjennomgått.

– Informasjonsdeling mellom helseforetak i én felles journal, gir helsepersonell raskere tilgang til mer informasjon. Dermed forbedres kvaliteten på behandlers beslutningsgrunnlag, noe som igjen vil øke kvaliteten i utredning og behandling og redusere risiko for feilbehandling, komplikasjoner og pasientskade, sier prosjektleder for Regional EPJ, Jacob Holter Grundt.

– En felles installasjon og felles database gir også mer effektiv drift og forvaltning av PAS/EPJ og tilhørende integrasjoner med andre fagsystemer, sier Holter Grundt.

Når man likevel velger å be om en utredning av andre alternativer for å nå det samme målbildet om deling av klinisk informasjon, skyldes det ikke kun de høye kostnadene ved konsolideringsalternativene men også at det nå finnes andre teknologiske muligheter som ikke var like klare da man startet utredningen. Det er derfor naturlig at også disse alternativene vurderes nøye før den endelige beslutningen tas. Det må også gjøres en nærmere vurdering av lovkrav knyttet til informasjonssikkerhet og konsolidering.

 

 

Informasjonsdeling mellom helseforetak i én felles journal, gir helsepersonell raskere tilgang til mer informasjon. Dette øker kvaliteten på utredning og behandling og reduserer risiko for feilbehandling, komplikasjoner og pasientskade, sier prosjektleder for Regional EPJ, Jacob Holter Grundt.

 

Bedre pasientbehandling

Ved å sammenligne konsolidering og fortsatt videreføring av dagens praksis med ni separate databaser, viser analysen at merkostnadene med å konsolidere vil bli oppveid av de til nå økonomisk kvantifiserte gevinstene i løpet av 2028. Men da har man ikke inkludert viktige gevinster som er vanskelig å tallfeste, enten fordi de er kvalitative eller fordi tallgrunnlaget er mangelfullt, sier Holter Grundt.

– Det er vanskelig å sette tall i kroner og øre på de kvalitative gevinstene, men det er klart at mange av disse kan ha stor verdi for pasientene. Tar vi slike gevinster i betraktning går vi i balanse tidligere, sier Holter Grundt.

 

Grundt illustrer dette med et eksempel det er et barn blir undersøkt ved et helseforetak på grunn av et brudd i en knokkel, og der foreldrene oppgir en akseptabel forklaring av hendelsesforløpet, men uten ytterligere informasjon.

– Det er klart at hvis jeg som behandler da har tilgang til journalinformasjon om at dette barnet har vært behandlet for lignende tilstander ved andre helseforetak tidligere, så vekkes det en mistanke om at dette kan være gjentatte tilfeller av mishandling. Dette ville ikke vært lett å avdekke uten komplett journalinformasjon. Dermed kunne jeg satt i gang mer omfattende utredning, iverksatt eventuelle tiltak og kanskje forhindret nye, alvorlige skader, sier Holter Grundt.  

 

Tilgang til informasjon uavhengig av hvilken teknisk løsning som ligger til grunn er det sentrale. Målet om tilgang til pasientinformasjon slik målbildet «En innbygger – en journal» beskriver, er derfor fortsatt det målet som skal realiseres.

 

Les mer om tidligere arbeid knyttet til konsolideringsalternativer

Publisert 09.03.2017 14:00 | Endret 23.06.2017 09:45

 Handler om

 Relaterte enheter