Stråledoserapportering starter planleggingsfasen

​Den nye løsningen gjør at pasienter som går inn i et behandlingsforløp over flere år og kanskje ved flere helseforetak, får bedre oversikt over strålingen de er utsatt for. (Illustrasjonsbilde: Oslo universitetssykehus)

​Stråledoserapportering skal sørge for at strålingen den enkelte pasient blir utsatt for blir overvåket og varslet på en enklere og tryggere måte enn i dag. Rundt 560 apparater på sykehusene i regionen skal avgi doserapport til løsningen for overvåkning og innrapportering av stråledoser.

​Stråledoserapportering som prosjekt startet planleggingsfasen i mai. Løsningen skal anskaffes som en del av prosjektet «Anskaffelse radiologiløsning og multimediearkiv». Ifølge planen skal valg av leverandør behandles av styret i Helse Sør-Øst i slutten av november.

–  Dette betyr at vi kommer i gang med gjennomføringen i januar 2021. For å holde størst mulig fremdrift, starter vi en del forberedelser nå. Blant annet begynner vi nå å klargjøre apparatene som skal sende doseinformasjonen. Målet er at løsningen innføres ved alle helseforetakene i løpet av 2021, og da planlegger vi å rapportere med tilbakevirkende kraft fra januar 2021, sier prosjektleder Ove Torpe.
Apparatene som skal rapportere stråledosene må konfigureres til å sende doserapport via PACS til løsning for doserapportering. Løsningen bidrar til å ivareta pasientsikkerheten ved at overvåking og varsling av stråledoser som pasienten har fått blir enklere og mer pålitelig enn i dag. Samtidig gir løsningen bedre grunnlag for å forbedre undersøkelsesprotokoller og kvalitetssikre apparater og undersøkelser. Den vil også gjøre at overvåkning og innrapportering skjer elektronisk og løpende, samtidig som den legger til rette for å kunne sammenligne stråledoser regionalt og nasjonalt.

Fokuserer på størst stråledose

Helseforetakene må tilrettelegge for elektronisk innrapportering fra alt utstyr som omfattes av strålevernforskriften. Dette gjelder primært utstyr med ioniserende stråling, men også etter hvert for ultralyd og MR. Slikt utstyr finnes både på radiologiske avdelinger, men også i kliniske avdelinger.

–  Prosjektet skal ha størst fokus på de apparatene som avgir størst stråledose, nærmere bestemt CT-apparater og apparater for gjennomlysning. Det er over 200 slike apparater i vår region, og det er disse som utgjør størst risiko for pasienter som må gjennomgå mange behandlinger. Andre apparater er vurdert som helt ufarlige, men bruken av disse skal også innrapporteres. Blant annet skal bruk av apparater for MR og ultralyd rapporteres for å se om sykehusene over tid i større grad bruker MR og ultralyd enn røntgenapparater, sier Torpe.
Han sier at antall radiologiske undersøkelser er økende, samtidig som apparatene blir bedre og bedre og kan brukes på flere områder. Den nye løsningen gjør at pasienter som går inn i et behandlingsforløp over flere år og kanskje ved flere helseforetak, får bedre oversikt over strålingen de er utsatt for. I tillegg til en totaloversikt over stråledoser i Helse Sør-Øst, vil rapportering til Norsk pasientregister gjøre det mulig å sammenstille doser fra sykehus i hele Norge.

Bakgrunn og fremdrift

Styret i Helse Sør-Øst besluttet i april 2019 å gjennomføre en regional anskaffelse som inkluderer løsning for doseovervåkning med bakgrunn i at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har besluttet at innrapportering skal skje i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Helse Sør-Øst har søkt om utsettelse til januar 2022, og har fått delvis dispensasjon fra forskriften fram til januar 2021. Løsningen som innføres vil avgi rapporter fra andre halvår 20Ove_Torpe.jpg21, men med tilbakevirkende rapportering fra 1. januar 2021. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles innen 1. januar 2022.

 

 

 

 

 

 

 

  Prosjektleder Ove Torpe.

Publisert 24.06.2020 13:00 | Endret 25.06.2020 11:43

 Handler om

 Relaterte enheter