Tryggere kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

​Anne Marit Schrøder (t.v), Gunn-Lisbeth Kleiven, Wendy Klem, Hanna Elgvin, Tone M. Lindseth og Guy T. Kværnberg i prosjektet medikamentell kreftbehandling.

​Prosjektet medikamentell kreftbehandling avsluttes nå i desember etter å ha innført standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. – Det er mye mer enn en IKT-applikasjon som er innført. Det er en faglig standard som gir økt pasientsikkerhet og lik behandling på tvers av regionen, sier leder av prosjektets styringsgruppe, Sigbjørn Smeland.

​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst, inklusive Sykehusapotekene, bruker nå regional løsning for medikamentell kreftbehandling, Chemotherapy Management System (CMS). I november innførte Akershus universitetssykehus løsningen som siste helseforetak i regionen.

Løsningen omfatter standardisering av arbeidsprosesser og kurdefinisjoner på tvers av helseforetak. Den støtter legens forordning og rekvirering av kjemoterapi og kvalmemedisiner, og legger til rette for deling av nødvendige pasientdata mellom helseforetak. Det er bygget et felles kurbibliotek for regionen, der rundt tusen spesifiserte og standardiserte kurdefinisjoner er med på å sikre lik behandling for lik diagnose uavhengig av behandlingssted.

Tryggere for pasientene

– CMS gir økt pasientsikkerhet ved at man har en lukket legemiddelsløyfe slik at mulighetene for feil er betydelig redusert, og at eventuelle feil lettere blir oppdaget. Samtidig er kreftbehandlingen standardisert og har lik tilgjengelighet gjennom systemet med et kurbibliotek som stadig oppdateres, sier Sigbjørn Smeland som er klinikkleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og leder for MKB-prosjektets styringsgruppe.
Han sier at strukturerte data gir større mulighet for oppfølging av medisinsk praksis.

– Løsningen gir mulighet for viktig styringsinformasjon ved at vi kan koble diagnose mot bruk av medikamentell kreftbehandling, og vi kan sammenligne bruken av kreftmedisiner for ulike pasientgrupper mellom sykehus. Når ny behandling innføres etter beslutning i Beslutningsforum, kan vi se hvordan denne endringen blir realisert i ulike helseforetak i regionen. Vi skal ha lik praksis og likeverdig behandling. Ved de strukturerte data vi nå har er det relativt enkelt å hente ut rapporter og få dem over som styringsinformasjon. Dette gir informasjon om medisinsk praksis og høyere trygghet for pasientene, sier Smeland.

Felles plattform kommer

– I dag bruker Oslo universitetssykehus (OUS) en annen teknisk plattform enn de andre helseforetakene i regionen, slik at OUS har en separat installasjon for CMS-løsningen. Dette skal endres.

– Vi vil komme over på samme plattform senest i løpet av 2021, og det medfører at all historikk rundt pasienten vil være samlet på ett sted og tilgjengelig for alle leger og sykepleiere som vil ha behov for det. Veldig mange pasienter får behandling både på sitt lokalsykehus og på regionsykehuset og legene vil derfor ha oversikt over hele forløpet for pasienten ved å gå inn i CMS, sier Smeland.

Prosjektmedarbeidere med stå-på-vilje

Prosjektet har hele tiden samarbeidet tett med helseforetakene, og klinikere og apotekansatte har hatt en viktig rolle når løsningen skulle tilpasses og nye arbeidsprosesser skulle innføres.

– Tidsplanen i prosjektet har vært svært stram, både med hyppige leveranser av ny funksjonalitet i løsningen og med løpende innføring på helseforetakene og de lokale sykehusapotekene. Motiverte prosjektdeltakere med stå-på-vilje og som har samarbeidet godt, har vært avgjørende for at vi kom i mål. Samlokalisering mellom klinikere, farmasøyter og Sykehuspartner har fungert veldig bra. I innføringsløpene har klinikere fra hvert helseforetak hospitert i det regionale prosjektet, og de har vært viktige medspillere lokalt, sier prosjektleder Hanna Elgvin.

– Omfanget av arbeid med utvikling av kurbiblioteket, produksjonsprotokoller og regionale standarder viste seg å være betydelig større enn antatt. Et tverrfaglig team i prosjektet med høy ekspertise bestående av leger, sykepleiere og farmasøyter fungerte svært godt og sikret god kvalitet i dette arbeidet, sier hun.
Prosjektet avsluttet

Prosjektet ble formelt avsluttet 20. desember 2019. Overlevering til helseforetakene har blitt gjennomført etter hvert som de har tatt løsningen i bruk. Overlevering til regional forvaltning ble gjennomført i juni 2019 basert på regional forvaltningsmodell som var klar våren 2019.

Løsningen forvaltes nå videre av tre aktører: Helse Sør-Øst som regional applikasjonsforvalter, Sykehuspartner som teknisk systemforvalter og Oslo universitetssykehus som regional fagforvalter. Meldingsoverføring fra CMS til Kreftregisterert følges opp gjennom Kreftregisterets prosjekt «Inspire».

 MKB_avslutning.JPG

MKB-prosjektet avsluttes. 19.desember var det markering med kake i prosjektlokalene i Forskningsveien. Fra venstre: ​Ingun Gjerde (driftsdirektør Sykehusapotekene), Karen Henjum (leder regional fagforvaltning), Sigbjørn Smeland (leder Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus) og Hanna Elgvin (prosjektleder MKB).

Publisert 19.12.2019 14:00 | Endret 20.12.2019 10:24

 Handler om

 Relaterte enheter