Vellykket innføring av elektronisk kurve på føde/barsel ved Sykehuset Telemark

Illustrasjonsbilde

​10. mars innførte føde/barsel ved Sykehuset Telemark elektronisk kurve. Dermed er den regionale kurveløsningen innført på hele Sykehuset Telemark.

​Prosjektleder Ingvil Nilssen forteller at det ble lagt ned et godt stykke arbeid i forberedelsene av innføring på føde/barsel.

 - Det første vi avklarte var om MetaVision skulle brukes i aktiv fødsel eller ikke. Basert på ROS-analyse utarbeidet av fagmiljøet besluttet ledelsen at kun Partus og DIPS skulle brukes i aktiv fødsel. Mangel på integrasjon og høsting fra MTU (medisinsk teknisk utstyr), dobbeltføringer, samt behov for fokus på pasienten i kritisk fase, var grunnlaget for beslutningen om at kurven kun skulle brukes i tiden før aktiv fødsel og på barsel, sier Nilssen.

Kartlegging av arbeidsrutiner essensielt i forberedelsene

Jordmødre jobber svært selvstendig, ofte uten lege involvert. De tar avgjørelse om innleggelse, forløser barnet og skriver pasienten ut fra sykehus. Tidligere ble faste legemidler ved innkomst overført fra helsekort til papirversjonen av kurve. Jordmor har ikke lovfestet rett til å forordne andre legemidler enn prevensjon, men hvert helseforetak har prosedyre på hva man som jordmor kan gi av legemidler i gitte situasjoner. 

- Mye er teknisk mulig å gjøre i kurven, men vi ønsket at klinikere og deres ledere forankret rutine for legemiddelforordninger i forkant av opplæring av alle ansatte, sier Nilssen.

Det var nødvendig å gå igjennom lover og regler, lokale prosedyrer og arbeidsrutiner sammen med farmasøyt, jordmødre, ledere og leger i kjerneteamet. Diskusjonene i forkant var betydningsfulle for at ledelsen kunne ta gode beslutninger, og for at instruktørene kunne gi lik opplæring til alle. Nå er det primært lege som skal forordne medikamenter, uavhengig av om lege har deltatt i fødselsforløpet eller ikke.

- Samarbeidet med farmasøyt har vært avgjørende for å lykkes med dette prosjektet. I tillegg har det vært viktig med deltakelse fra klinisk IKT som kan dette med tilganger, organisasjonsendringer og testing, sier Nilssen. 

Oppstartdagen gikk over all forventning

- Oppstartdagen gikk egentlig over all forventning. Vi opplevde ingen store innloggingsproblemer, men enkelte feilmeldinger som vi har møtt på ved tidligere innføringer og oppgraderinger. Antallet feilmeldinger gikk ned i løpet av den første uken, forteller Nilssen.
Nilssen forteller at å ha klinikere som instruktører har vært en viktig faktor for å lykkes med opplæring og ELS (early life support). Legene ved føde/barsel kunne bruke Metavision fra før etter å ha tatt det i bruk ved en annen post for omtrent ett år siden. De fikk likevel et to timers klasseromskurs for innføring av nye arbeidsrutiner, spesielle legemiddelmaler for føde/barsel og repetisjon.

- Til tross for at legene har brukt kurven i ett år, var tilbakemeldingen at alle hadde nytte av ny opplæring og kanskje burde hatt ELS også. Det sier noe om viktigheten av at leder setter av tid og prioriterer opplæring også for IT-systemer, forteller Nilssen.

Videre forteller Nilssen at det, som forventet, er enkelte brukere som synes det er tungvint å måtte ta i bruk et tredje system. De aller fleste brukerne sier likevel at det er blitt mer oversiktlig å ha alt samlet på en skjerm, istedenfor noe på skjerm og noe på papir. Etter en uke med systemet i bruk er de fleste av brukerne på et godt nivå. Dette til tross for at færre ELS-ressurser har vært fysisk tilstede som følge av koronautbruddet.

Les mer om ELS her

Publisert 15.04.2020 09:00 | Endret 15.04.2020 12:02

 Handler om

 Relaterte enheter