Regional arkitekturstyring

Pasienters møte med helsesektoren er gjennom spesialt- og primærhelsetjenestene. På samme måte som spesialisthelsetjenesten er lovregulert i spesialisthelsetjenesteloven er helsetjenestene i kommune (primærhelsetjenesten) tilsvarende lovregulert i Helse- og omsorgstjenesteloven. Figuren under viser samarbeidet mellom de to helsetjenestenivåene rundt pasienten.

Figuren viser også hvordan pasientforløp involverer de syv ulike hovedtjenestene, videre vises den tette relasjonen mellom pasientbehandling og de øvrige tre hovedansvarsområdene: forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Det er først når en er god på alle fire at en vil lykkes med å skape og opprettholde gode pasientforløp.

Planeten.png

 

Virksomhetsarkitektur målbilde:

Virksomhetsarkitekturen, gjennom tekniske arkitekturbyggeklosser skal tilrettelegge for at helsepersonell kan levere bærekraftige og likeverdige helsetjenester til Helse Sør-Østs innbyggere. Figuren under viser virksomhetsarkitektur målbilde for Helse Sør-Øst. Hovedprosessene og pasientforløp skissert i bilde over skal bli realisert gjennom IT løsninger som benytter arkitekturbyggeklosser skissert i arkitekturmålbildet. For en nærmere beskrivelse av virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst, se dokumentet Virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst. 

VA2.0_2.png

Regional arkitekturstyring:

Regional arkitekturstyring skal bidra til økt endringsevne og leveranser av bærekraftige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Denne siden gir informasjon om to viktige elementer for å få til dette;

  1. Regionalt arkitekturråd (RARK) for teknologi
  2. Gjeldende prinsipper og føringer for arkitektur; spesielt virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst

Merk at maler og veiledere flyttes til metodebok.no i løpet av februar/mars 2023 og dette nettstedet vil bli lukket.

 Informasjon om dokumentasjon og agenda i RARK-møter

Det er tre type saker som behandles i RARK:

  1. BP-sikring
  2. Arkitekturvalg / innstillingssak: Støtte og avklaring for at arkitekturvalg er iht. regional strategi og virksomhetsarkitektur målbilde.
  3. Orienteringssak / informasjonssak: Arkitekturrådet informeres om utfordringer og fremdrift i tiltak med regional betydning.

Utkast til saksunderlag (presentasjon, utfylt sjekkliste og saksfremlegg) bør være utarbeidet 2 uker i forkant av RARK, og gjennomgås i et eget møte med arkitekturfunksjonen i HSØ RHF.

Litt praktisk info om selve RARK-møtet:

  • Timeslot på ca. 30 minutt per sak
  • Prosjektet presenterer 10-15 min
  • Regional arkitekturfunksjon presenterer sine vurderinger
  • RARK diskusjon / innspill til tiltak
  • Konklusjon
  
  
  
  
  
  
  
Mal BP-sikring sjekkliste v2.0.docx
  
04.10.2022 09:35Khurram Khan
Mal Presentasjon BP-sikring v2.0.pptx
  
02.02.2023 10:11Khurram Khan
Mal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
MAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:51Cecilie Lovise Edseth
  
  
  
  
Mappe: Sporing og lokalisering
  
19.05.2021 16:26Yvonne Garshol

 Handler om

Publisert   | Endret 09.02.2023 13:08