Fagnettverk for regional elektronisk pasientjournal

 

​Mandatet til fagnettverket for regional elektronisk pasientjournal (EPJ) er å ivareta samhandling mellom EPJ og andre tilgrensende IKT-løsninger som benyttes for støtte i pasientforløpet, både administrativt og behandlingsmessig.

 

Deltakerne i fagnettverket skal ha god kunnskap om elektronisk pasientjournal(EPJ). Representantene fra helseforetakene har blandet faglig kompetanse slik at mangfoldet av regionens arbeidsprosesser ivaretas. Representantene er utpekt av fagdirektør på det enkelte helseforetak og har beslutningsmyndighet på vegne av sitt foretak.


Ulike nettverk, Sykehuspartner, enhet for regional IKT i Helse Sør-Øst og eventuelt andre interessenter, saksbehandler og gir innspill og forslag til løsning i saker som besluttes av fagnettverk for regional EPJ.

Mal for å legge frem sak til fagnettverket finner du på prosjektplassen til regional EPJ. Trykk her for å gå til malen på prosjektplassen.

  
2016 Besluttede saker fagnettverk EPJ
2017 Besluttede saker fagnettverk EPJ
2018 Belsuttede saker fagnettverk EPJ
2019 Besluttede saker fagnettverk EPJ
2020 Besluttede saker fagnettverk EPJ
2021 Besluttedesaker fagnettverk EPJ
Ansvarsbeskrivelse for Regional nettverksgruppe for digital samhandling i Helse Sør-Øst
Ansvarsbeskrivelse for Regionalt fagnettverk for Regional EPJ i Helse Sør-Øst
Brukerveiledning JIRA_opprette bruker
DIT tekstforslag mrsa og begreper
Felles ansvarsbeskrivelse for fagnettverk
Felles ansvarsbeskrivelse for Regional nettverksgruppe for ventelistebrev
Felles ansvarsbeskrivelse for Regionalt nettverk for DIPS systemforvaltere
MAL Presentasjon sak til nettverksgrupper og fagnettverk regional EPJ
Prosedyre endringshåndtering EPJ
Vedrørende endring området tilgangsstyring
Veileder Opprette sak i JIRA - Regional EPJ.docx

 Kontakt

 Medlemmer i fagnettverket

Marianne Rask (leder)
Helse Sør-Øst RHF

Trond Jacobsen
Akershus universitetssykehus

Lise Camilla Ruud
Diakonhjemmet Sykehus

Anne Fiskaa
Lovisenberg Sykehus 

Trine Andreassen
Martina Hansen Hospital

Elisabeth Bakken
Oslo universitetssykehus

Bjørg Kiste Bryne
Oslo universitetssykehus

Leif Steinar Brådland
Sørlandet Sykehus

Maiken Nerland Hansen
Sykehuset Vestfold

Elisabeth Trøa
Vestre Viken

Margrethe Hoen
Sunnaas sykehus

Trude Kristiansen
Sykehuset Telemark

Gry Merete Langsjøvold
Sykehuset Innlandet

Rune Kristiansen
Sykehuset Østfold

Victoria Boda
Sykehuspartner

Anne Kristin Strand
Sykehuspartner

Jorun Ulvund
Helse Sør-Øst RHF

Berit Trøgstad Bungum 
Helse Sør-Øst RHF

 Handler om

Publisert 15.03.2017 13:00 | Endret 06.05.2021 17:26