Regionale nettverk

 

 

Nettverk for klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS)

Nettverket inngår i regional forvaltningsmodell og skal gi råd om sikker og hensiktsmessig dokumentasjons- og informasjonsflyt på tvers av kliniske IKT-løsninger. Utvikling av standarder strukturert EPJ. Dette innebærer at nettverket er en instans for vurdering av problemstillinger knyttet til struktur og dokumentasjon for helsefagene/sykepleie. Nettverket bidrar aktivt inn i videreutvikling av behandlingsplan og standardiserte nasjonale kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP, i tråd med regional IKT strategi for strukturert EPJ og standardisert språk.
 
KDS-nettverket ledes av Sidsel Ragnhild Børmark, enhet regionale IKT- løsninger i Helse Sør-Øst RHF. Nettverket vil fra 1. august og ut 2021 ledes av Annika Brandal fra Sørlandet sykehus.

Nettverkets oppgaver:

 • Høringsinstans
 • Referansegruppe for prosjekt modernisert EPJ og behandlingsplan.
 • Forvalte regionale veiledende planer (RVP), utarbeide, godkjenne og revidere
  standard dokumenttyper i journalgrupper for sykepleie, og forvalte standard prosedyrer, retningslinjer og brukerveiledere for KDS.
 • Evaluere bruk av behandlingsplaner (kvantitativt og kvalitativt).
 • Bidra til utarbeidelse/vurdering av innhold, innholdsmaler og hensiktsmessig anvendelse av PLO.
 • Sikre dokumentasjons- og informasjonsflyt mellom kurveløsning og pasientjournal.

Prosedyre - forvaltning av klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS)

  

Nettverk for DIPS tilgangsstyring

Nettverket er en felles arena i regionen for området tilgangsstyring i DIPS. Saker relatert til brukeres tilganger til DIPS PAS/EPJ kan ikke pålegges regionale føringer, da hvert helseforetak er selvstendige databehandleransvarlige. Det er imidlertid et regionalt ønske om at man tilstreber å følge lik navnestandard og oppsett av roller i DIPS.

Oppgaver:

 • Diskutere prinsipper for tilgangsstyring.
 • Kunnskaps- og erfaringsutveksling for innmeldte saker relatert til tilganger.
 • Bidra, der det er mulig, å etablere enhetlige oppføringer knyttet til området tilganger.
 • Kommunisere og forankre eventuelle endringer internt i eget helseforetak.

Nettverket leder: Åse Bergene, Sykehuspartner

Mandat for regionalt nettverk for DIPS tilgangsstyring

 

Nettverk for regionale pasientbrev

Nettverket inngår i regional forvaltningsmodell og skal gi råd om videre utvikling av regional- og nasjonal standard for pasientbrev.  Nettverket skal sørge for at innkallings- og ventelistebrev utvikles i tråd med mottakers behov for enkel og tilpasset informasjon, helsepersonells behov for enkle arbeidsprosesser og for å utnytte mulighetene i pasientjournalsystemene til det beste for begge brukergrupper. 

Oppgaver:

 • Forvalte lokale rutiner og prosedyrer knyttet til bruk av brevmalene.
 • Sikre opplæring i eget HF og at regionale retningslinjer overholdes.
 • Sikre at informasjonstekster vedlikeholdes og at forberedelser beskrives likt i brev og på helseforetakets nettsider.
 • Motta endrings- og forbedringsforslag til brevene fra sitt HF, behandle disse forslagene lokalt og melde inn forslag til endring av regional og nasjonal standard basert på en konsekvensvurdering av endringen.

Nettverkets leder: Laila Fyllingslid Bergstrøm, Helse Sør-Øst RHF 

Ansvarsbeskrivelse for regional nettverksgruppe for
ventelistebrev

 

Regional nettverksgruppe for digital samhandling i Helse Sør-Øst (tidligere PLO-gruppen)


Nettverksgruppen favner alle tjenester som samhandler digitalt i pasientbehandlingen, primært knyttet til EPJ-, lab- og radiologisystemene. Nettverksgruppen ser primært på ekstern samhandling. Ved arbeid med intern samhandling kan det opprettes egen arbeidsgruppe som drøfter konkrete saker knyttet til interne saker.


Nettverkets leder: Marianne Rask, Helse Sør-Øst RHF


Ansvarsbeskrivelse regional nettverksgruppe for digital samhandling i Helse Sør-Øst

 

Nettverk for DIPS-systemforvaltere

Ansvarsbeskrivelse for Regionalt nettverk for DIPS systemforvaltere i Helse Sør-Øst

Publisert 18.04.2017 14:00 | Endret 06.05.2021 17:22