Regionale IKT-løsninger

 

I de siste ti årene har Helse Sør-Øst RHF innført ny informasjonsteknologi og en rekke nye elektroniske pasientjournalløsninger. For å skape gode pasientforløp kreves en helhetlig tilnærming der pasientforløp, arbeidsflyt i sykehuset og teknologi ses i sammenheng.

 

Helse Sør-Øst RHF arbeider vi med å videreutvikle de regionale elektroniske journalløsningene i samarbeid med helseforetakene, Sykehuspartner og underleverandører. Det er viktig at journalløsningene er en støtte i helsepersonells arbeidshverdag. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan elektroniske journalløsninger kan understøtte beste praksis og slik redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen.


Pasientens helsetjeneste

Et annet område vi jobber med, er å konkretisere innholdet i visjonen om pasientens helsetjeneste. Fokus er hvordan pasienter kan ta større medansvar i egen behandling og samtidig føle seg ivaretatt av helsevesenet. Hva må til for at pasienter som følges opp av spesialisthelsetjenesten, kan være mest mulig hjemme og samtidig motta god behandling? Hvordan kan pasientens behov styre mer av kontakten med sykehuset, heller enn at oppfølgingen må skje på et forhåndsavtalt tidspunkt?


Smidig samarbeid med kommuner og fastleger

Et tredje viktig område vi har fokus på er hvordan spesialisthelsetjenesten kan få til et mer smidig samarbeid med kommuner og fastleger. Vi arbeider for bedre samhandling om pasienten, uavhengig av om det er fastlege, kommunehelsetjeneste eller sykehus som har behandlingsansvaret. Viktige tiltak er å gjøre pasientjournalen tilgjengelig for helsepersonell både ved andre sykehus og på tvers av omsorgsnivåer, samt å sikre bedre kommunikasjon og fordeling av oppgaver i pasientforløpet.


Videreutvikling gjennom nettverk

Arbeidet med videreutvikling av felles journalløsninger skjer gjennom regionale fagnettverk og underliggende nettverk innen de ulike fagområdene. Her deles erfaringer og kunnskap på tvers, behov for forbedring i arbeidsprosessene identifiseres og prioriteres. Videre jobber disse nettverkene med utvikling av beste praksis og støtte til helseforetakene for å ta disse i bruk.

 

 Kontakt oss

RSKI@helse-sorost.no

 

Kurbiblioteket for medikamentell kreftbehandling (CMS) er flyttet fra denne nettsiden til metodebok.no

 

Publisert   | Endret 28.06.2022 14:27