Forvaltning gjennom fagnettverk

 

​De regionale fagnettverkene ivaretar utarbeidelse, etablering og kontinuerlig forbedring (forvaltning) både av kliniske og administrative prosesser. Fagnettverkene har representanter fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

 

 

Fagnettverkene deler erfaringer og behov på tvers av helseforetakene og utvikler en kunnskapsbasert «beste praksis» for regionen. Fagnettverkene er også pådrivere for å gjennomføre endringer i IKT løsningene.

Fagnettverk er et samarbeidsorgan som spiller en viktig rolle i arbeidet med å standardisere arbeidsprosesser i regionen, og bred deltakelse fra helseforetakene sikrer god kjennskap til arbeidsprosessene som systemene skal understøtte. Fagnettverkene kan etablere ad hoc arbeidsgrupper ved behov. 

Koordinering av møtene er det hovedsakelig enhet for regionale IKT-løsninger i avdeling teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF som står for.

Det finnes fire fagnettverk i regional forvaltning:

  • Fagnettverk for regional elektronisk pasientjournal (DIPS EPJ)
  • Fagnettverk for regional svangerskaps-, føde- og barseljournal
  • Fagnettverk for medikamentell kreftbehandling (CMS)
  • Fagnettverk for medikasjon og pasientmålinger (METAVISION)

Fagnettverk for Laboratoriedataløsning (LVMS) er fortsatt under prosjekt.

Se ansvarsbeskrivelse for fagnettverk.

 Handler om

Publisert 08.03.2017 10:00 | Endret 28.09.2021 16:30